Все про медицину

Роділи


Акушерство (від французького accoucher — народжувати) — найдавніша галузь медичної науки, присвячена ви­вченню фізіологічних і патологічних процесів, що відбуваються в організмі жінки у зв'язку з зачаттям, вагітністю, родами і післяродовим періодом, а та­кож профілактиці патологічних процесів. Акушерство — частина гіне­кології (gyne — жінка, logos — слово, вчення), тобто науки, яка вивчає нор­мальну діяльність жіночого організму, а також профілактику і терапію за­хворювань, пов'язаних з анатомо-фізіологічними особливостями жінки.

У період первіснообщинного ладу жінка народжувала без будь-якої допомоги; іноді їй подавала допомогу старша в сім'ї.

У період рабовласницького ладу по­чалось формування «храмової» медицини і професійного лікування.

Видатним лікарем Стародавньої Гре­ції, «батьком медицини» був Гіппократ (459—377 pp. до нашої ери); матір'ю його була відома акушерка Фенарета.

Гіппократа вважають автором вели­кої праці з медицини, так званого «Гіппократового збірника». У ньому є такі розділи, як «Про природу жінки», «Про жіночі хвороби», «Про безплід­ність».

Уявлення Гіппократа в акушерстві були дуже примітивними. Так, він вва­жав, що роди настають внаслідок не­достатнього живлення плода на дев'я­тому місяці його розвитку; плід почи­нає посилено рухатись, упирається ніжками в дно матки і відкриває мат­ковий зів.

Акушерські уявлення єгипетських лі­карів були більш обгрунтованими, оче­видно, внаслідок вивчення анатомії не на тваринах, а на трупах людей. Так, вони вважали, що причиною патологіч­них родів є неправильна будова таза і хребта, поперечне положення плода, трудне розкриття маткового зіва. Ра­зом з тим вони поділяли погляд Гіп­пократа, що роди при тазовому передлежанні плода не можуть пройти са­мостійно.

Ця помилкова думка трималася в акушерстві протягом тривалого часу й зумовила застосування небезпечних і травматичних плодоруйнуючих опера­цій.

Лікарі Риму і Греції застосовували, крім ембріотомії, зіскоблювання шийки, зондування матки та операцію ке­саревого розтину. Але кесарів розтин застосовували тільки після смерті ма­тері з метою врятування життя дитини.

Акушерську допомогу в Стародавній Русі подавали старші в сім'ї чоловіки; проте були не тільки лікарі-чоловіки, а й лікарі-жінки (наприклад, Євпраксія-Зоя, XII ст.). Але успішний роз­виток науки, в тому числі й медицини, був різко порушений монгольським ігом (1237—1480).

У період феодалізму розвиток аку­шерства різко загальмувався. Далися взнаки гноблення християнської та іс­ламської релігії і пануюче тоді уявлен­ня, що лікарям-чоловікам принизливо і непристойно займатися акушерством. Тільки в окремих творах тих часів зна­йшли відображення нові методи дослідження або знову рекомендувались да­вно забуті операції.

У знаменитому «Каноні лікарської науки» таджицького лікаря Абу Алі Ібн-Сіни (Авіценна —980—1037) є розділи з акушерства та жіночих хво­роб. У них згадуються операції пово­роту плода на голівку, зведення ніж­ки плода, краніо- та ембріотомія.

При виборі операції Ібн-Сіна вва­жав за необхідне враховувати стан здоров'я жінки і можливість перенес­ти операцію.

Період виникнення капіталізму ха­рактеризувався бурхливим розвитком наук, у тому числі природознавства. На цей час (XVI ст.) припадають глибокі анатомічні дослідження Везалія, Фаллопія, Євстахія, Боталло. Великим досягненням акушерства було впровад­ження в практику Амбруазом Паре (150&—1590) давно забутої операції повороту плода на ніжку, а також від­криття першої в історії повивальної школи при паризькому госпіталі.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved