Все про медицину

Роділи


Кровообіг плода має такі особливості: плацен-тарний тип харчування, до тканин плода надходить змішана кров (венозна і артеріальна), ембріональні шляхи кровообігу (венозна і артеріальна протоки, овальний отвір та ін.), не функціонує мале коло кро-вообігу. Після народження відбувається перехід до легеневого газообміну. Починає функціонувати мале коло кровообігу, спостерігається запустіння пупко-вої вени, артерій. У перші години після народження збільшується тиск у лівому передсерді, закриваєть-ся овальний отвір. Облітерація артеріальної прото-ки закінчується на 6-8 тижні. У деяких новонародже-них не відбувається закриття та облітерації ембріо-нальних шляхів кровообігу. Це спричинює формування природжених вад серця і судин (від-крита артеріальна протока, дефект міжпередсерд-ної перетинки та ін.).

Серце займає значний об’єм грудної клітки, більш високе лежаче положення, що пов’язано з високим стоянням діафрагми. З віком серце набу-ває вертикального положення. У новонароджених і дітей перших двох років життя верхівковий поштовх пальпується в четвертому міжребер’ї на 1-2 см назовні від серединно-ключичної лінії, у віці 7-12 ро-ків – у п’ятому міжребер’ї на 0,5 см у середину від серединно-ключичної лінії.

Товщина стінок правого і лівого шлуночків у но-вонароджених однакова (1:1). На кінець 1 року пе-реважає товщина стінки лівого шлуночка (1:1,5), у 5 років – 1:2,5, а в 14 років – 1:2,76.

Міокард у новонароджених являє собою неди-ференційований симпласт з багатою васкуляриза-цією. М’язові волокна тонкі, міофібрили погано роз-винені і містять велику кількість ядер. Сполучна тка-нина розвинена недостатньо, еластичних елементів практично немає. Вони з’являються лише у 7-річно-му віці. Нервова регуляція недосконала, що зумов-лює часті дисфункції у вигляді екстрасистолії. З ві-ком з’являється сполучна тканина, м’язові волокна потовщуються і до початку періоду статевого дозрі-вання розвиток міокарда закінчується.

Артерії у дітей відносно ширші, ніж у дорослих, їх просвіт дещо ширший, ніж просвіт вен. Добре роз-винена капілярна сітка. Кровоносні судини мають тонші стінки, в них недостатньо розвинені м’язові і еластичні волокна. З віком збільшується кількість еластичних і м’язових елементів.

У новонароджених ударний об’єм серця складає 2,5-3 мл, в рік – 10,5 мл, в 14-15 років – 59 мл, у дорослих – 60-80 мл. Частота скорочень серця у новонароджених становить 140-160 за хв, в рік – 120-125 за хв, в 5 років – 100 за хв, в 10 років – 80-85 за хв, у віці понад 12 років – 70-75 за хв. Величина ар-теріального тиску у дітей нижча, ніж у дорослих. При народженні у дитини максимальний артеріальний тиск становить 76 мм рт. ст. і збільшується щоміся-ця на 2 мм рт. ст. Наприкінці першого року життя максимальний артеріальний тиск становить 90 мм рт. ст. і зростає щорічно на 2 мм рт. ст. Величина мінімального артеріального тиску складає 1/2-2/3 від максимального.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved