Все про медицину

Роділи


Після народження у дитини гемопоез здійсню-ється в кістковому мозку всіх кісток. Після 4-річного віку спостерігається поступове перетворення чер-воного кісткового мозку на жовтий і він припиняє функцію гемопоезу. Кровотворення зберігається тільки в кістковому мозку плоских кісток, ребер, у тілах хребців. Кількість крові відносно маси тіла біль-ша, ніж у дорослих (у новонароджених – 15 %, у ді-тей грудного віку – 11 %, а у дорослих – 7 %). Гема-токрит теж вищий (у новонароджених – 55 %, у ді-тей грудного віку – 35 %, у дорослих – 40-45 %). Периферична кров у новонароджених характеризу-ється підвищеною кількістю еритроцитів (5-7×1012 /л) і гемоглобіну (180-210 г/л). Протягом перших 3-6 мі-сяців життя зменшується кількість еритроцитів до 4-4,5×1012 /л і гемоглобіну до 120-125 г/л. В перші місяці життя переважає фетальний гемоглобін (70 %). При народженні дитини спостерігається фі-зіологічний лейкоцитоз (11-33×109 /л), згодом кіль-кість лейкоцитів зменшується і становить в рік 8-9×109 /л. У новонароджених в крові є 60-65 % нейт-рофільних гранулоцитів і 25-30 % лімфоцитів. На 4-5 день життя кількість нейтрофілів і лімфоцитів однакова. Потім у дітей спостерігається більше лі-мфоцитів (60-65). У 4-5 – річному віці настає „дру-гий перехрест”, тобто знову вирівнюється кількість нейтрофілів і лімфоцитів. Після цього лейкоцитарна формула наближається до формули дорослих людей. У дітей відзначається лабільність кровотво-рної системи. Під впливом несприятливих чинників існує можливість повернення до ембріонального кровотворення: вогнища кровотворення з’являють-ся у печінці, селезінці, лімфатичних вузлах.

https://pechat55.ru где купить фотокнигу.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved