Все про медицину

Роділи


Тимус (центральний орган імуногенезу) розташо-ваний за грудниною на рівні II-IV ребер. У новона-родженого маса тимусу становить 12 г і поступово збільшується, досягаючи у період статевого дозрі-вання 35-40 г, а потім зменшується за рахунок стро-ми. Тимус забезпечує проліферацію тимоцитів, пе-ретворюючи їх на Т-лімфоцити. Це відбувається під впливом гормонів: тимозину, тимопоетину, тималі-ну та ін.

Селезінка відіграє важливу роль в імунних реак-ціях. У ній накопичуються плазматичні клітини з В-лімфоцитів, які потім синтезують антитіла до мікро-бних і тканинних антигенів. У дітей перетинки селе-зінки ніжніші і багатші на клітинні елементи, її будова ще незакінчена, і цей процес продовжується протя-гом 7-8 років.

Лімфатичні вузли у новонароджених мають тон-ку і ніжну капсулу, м’які, містять мало сполучної тка-нини, але багаті на лімфаїдні елементи. Лімфатич-ні вузли виконують бар’єрно-фільтраційну функції, затримуючи антигени та захисну функцію, синтезу-ючи імуноглобуліни. Проте ці функції у дітей ран-нього віку недосконалі, що може сприяти генералі-зації інфекційного процесу.

Т-система імунітету у дітей є дефіцитною, оскі-льки має низький процент Т-лімфоцитів (45-53%). До 7-8- річного віку відносна і абсолютна кількість Т-лімфоцитів у дітей досягає величини у дорослих. У новонароджених у периферичній крові відношен-ня Т-хелпери: Т-супресори (Тх/Тс) складає 3,1-3,3, у дорослих - 2,0-2,5. Цитотоксична активність Т-лі-мфоцитів у дітей також нижча. Для дітей 3-6 місяців характерна транзиторна гіпоімуноглобулінемія (кон-центрація імуноглобулінів складає 33-37 % від рів-ня дорослих). Материнські IgG катаболізуються, а власний синтез ще недостатній. Потім концентра-ція IgG поступово наростає. Кількість IgM зростає швидше. У новонароджених і дітей раннього віку значно знижений рівень IgA.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved