Все про медицину

Роділи


За визначенням ВООЗ передчасним є народжен-ня дитини до закінчення повних 37 тижнів вагітності або раніше 259 днів, відрахованих з першого дня останнього менструального циклу. Поняття недоно-шене немовля включає ще антропометричні показ-ники ( маса тіла менше 2500 г, довжина менша 45 см), морфологічні та функціональні ознаки незрілості. Глибоко недоношеною дитина вважається при дуже малій масі (менше 1500 г), екстремально недоноше-ною - при масі менше 1000 г (надзвичайно мала маса). Плодом рахується викидень при гестації мен-ше 22 тиж. і масі менша 500 г протягом 7 діб (6 днів 23 год 59 хв), потім - це новонароджена дитина. Для недоношених немовлят характерні: голова велика відносно тулуба внаслідок переважання мозкового черепа над лицьовим, кістки черепа рухливі, легко заходять одна на одну, підшкірна основа слабороз-винена і майже відсутня, пуповинне кільце розташо-ване нижче середньої точки тіла, помітне розходжен-ня прямих м’язів живота, ноги короткі, шкіра гіпер-емійована, густо вкрита первинним волоссям, великі статеві губи розкриті, малі виступають, відсутні яєч-ка в калитці, м’яка, легко згинається і не розпрямля-ється або повільно розпрямляється вушна ракови-на, молочні залози не пальпуються, відсутні складки на шкірі підошви, відкриті бокові тім’ячка та ін. Для визначення відповідності морфологічних та функці-ональних прикмет новонародженого гестаційного віку використовують таблиці Дубовіца. Залежно від маси тіла і гестаційного віку немовлят, запропоновано ви-діляти 4 ступені недоношеності: I ступінь - маса 2500-2001 г , гестаційний вік 35-37 тиж., II ступінь - маса 2000-1501 г, гестаційний вік 32-34 тиж., III ступінь -1500-1001 г, гестаційний вік 29-31 тиж., IV ступінь -1000 г і менше, гестаційний вік 28 і менше.

Для діагностики пренатальної гіпотрофії у недо-ношених дітей зручний метод обліку дефіциту маси тіла відповідно з гестацією. За норму беруть нижню межу. При терміні гестації 26 тижнів маса дорівнює 850-1270 г, 27 тижнів - 950-1450 г, 28 тижнів - 1000-1560 г, 29 тижнів - 1050-1720 г , 30 тижнів - 1200-1800 г, 31 тиждень - 1400-1800 г, 32 тижні - 1500-2200 г, 33 тижні - 1600-2200 г, 34 тижні - 1800-2350 г, 35-36 тижнів - 2000-2600 г і більше, 37 тижнів - 2300-2600 г і більше. Дефіцит маси при народженні 10-19 % - I ступінь, 20-29 % - II ступінь, 30 % і більше -III ступінь гіпотрофії.

Втрата первинної маси тіла визначається зріліс-тю і зовнішніми умовами. В немовлят з малою ма-сою тіла втрата маси триває до 8-10 дня життя і скла-дає 10-12 % від первинної. Відновлюється вона тіль-ки на 18-20-й день життя. Транзиторна гіпербілірубінемія відзначається в 90 % недоноше-них новонароджених і ушкодження ЦНС виникає при низькій концентрації непрямого білірубіну (100-170 мкмоль/л). Терморегуляція тіла в недоношених ді-тей недостатня, часто спостерігають гіпотермію, рефлекси відсутні або пригнічені, недорозвинуті всі органи і системи (серцево-судинна, дихальна, тра-вна, імунна та ін). У дітей часто розвивається гіпо-глікемія, гіпопротеїнемія, гіпохолестеринемія.

Догляд і годування.

Профілактика гіпотермії: столик з обігрівом в пологовому залі, нагріті пелю-шки, кувези або ліжка з обігрівом, температура в

половогому залі 24 0С. Купати дитину починають через 2-3 тижні в присутності лікаря. Спосіб году-вання підбирають індивідуально: через катетер (од-норазово або постійно краплями), з пляшки, груд-дю матері, парентеральне (повне, часткове). Пер-ше годування призначають через 6-8 годин, а менш зрілим – через 10-12 годин, а при масі тіла менше 1000 г – через 24 год. Частота годування: через ка-тетер 6 разів, з пляшки – 7-10 разів. При одноразо-вому катетері кількість грудного молока на одне го-дування складає: 3×день життя×масу в кг. Добова кількість молока до 10 дня дорівнює: (n+10)×число сотень грамів маси.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved