Все про медицину

Роділи


I. Кон’югаційна жовтяниця: фізіологічна жовтяниця, жовтяниця недоношених дітей, спадкові жовтяниці (Криглера-Найяра, Жильберта, Дубіна-Джонса, Ротора), медикаментозна жовтяниця, жовтяниця у дітей з ендокринною патологією та ін.

II. Гемолітична жовтяниця: гемолітична хвороба, еритроцитарна мембранопатія (мікросфероцита-рна анемія, пікноцитоз, акантоцитоз, стоматоци-тоз та ін.), еритроцитарні ферментопатії (дефі-цит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, дефіцит ге-ксокінази, дефіцит піруваткінази та ін.), гемоглобінопатії, поліцитемія.

III. Механічна або обтураційна жовтяниця: вади роз-витку жовчовивідних проток, здавлювання жов-чних ходів пухлиною, кістою, синдром згущення жовчі, холелітіаз.

IV. Паренхіматозна жовтяниця: фетальний гепатит, токсико-септичне ураження печінки, токсико-ме-дикаментозне ураження печінки, жовтяниця при спадкових захворюваннях (галактоземія, фрук-тоземія та ін.).

Критерії фізіологічної жовтяниці: наявність віль-ного (непрямого) білірубіну в плазмі крові, норма-льний вміст гемоглобіну, нормальні розміри печінки і селезінки, відсутність змін кольору калу та сечі, відсутність імунологічного конфлікту, добре почут-тя дитини. Фізіологічна жовтяниця пов’язана з тран-зиторним дефіцитом ензимів печінки, збільшеним надходженням білірубіну з кишок. Вона з’являється найчастіше на 2-3 день життя і триває до 6-8 дня. Концентрація непрямого білірубіну така: перша доба 56-68 мкмоль/л, 2-3 доба - 102-130, 4-7 доба - 138-170, рідко 206-208 мкмоль/л.

У недоношених дітей відзначають ступені гіпер-білірубінемії: звичайна гіпербілірубінемія (непрямий білірубін не перевищує 196,6 мкмоль/л), гіпербіліру-бінемія першого ступеня (рівень непрямого білірубі-ну 196-256 мкмоль/л), гіпербілірубінемія другого сту-пеня (рівень білірубіну 256-341 мкмоль/л), гіпербілі-рубінемія третього ступеня (білірубін 342 і більше мкмоль/л). Найнебезпечнішою концентрацією непря-мого білірубіну в недоношених немовлят на 4-5 день життя слід вважати 307-342 мкмоль/л і вище.

Висока концентрація непрямого білірубіну викли-кає білірубінову енцефалопатію (ядерну жовтяни-цю): I фаза - зниження тонусу м’язів, блювання, монотонний крик, зниження природжених рефлек-сів, блукаючий погляд; II фаза - гіпертонус і спазм м’язів, ригідність м’язів потилиці, симптом заходу сонця, ністагм; III фаза - період фальшивого благо-получчя, зникнення неврологічної симптоматики; IV фаза - поява парезів, ДЦП, затримка психічного і моторного розвитку (3-5 міс. життя).

Лікування:

альбумін, глюкоза, кокарбоксилаза, рибоксин, есенціале, ліпоєва кислота, аскорбінова кислота, амінофосфадин, фенобарбітал або бензо-нал, ентеросгель, фототерапія та ін.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved