Все про медицину

Роділи


Параклінічні методи обстеження.

Відмічають-ся клініко-лабораторні ознаки дефіцитної анемії, спостерігається підвищення активності лужної фо-сфатази, зниження рівня неорганічного фосфору, а іноді і кальцію в сироватці крові.

Рентгенографічне дослідження кісток (ліпше ки-сті) виявляє остеопороз, іноді ознаки розростання остеоїдної тканини. Порушується нормальне ендо-хондральне скостеніння, з’являються смуги просві-тлення під періостом. Спостерігаються зміни трабе-кулярної структури кісток, особливо епіфізів труб-частих кісток. Зони попереднього зневапнення втрачають свою окресленість. Межа між хрящовою і кістковою частиною втрачає лінійність, стає нечіт-кою, розширюється за рахунок гіпертрофованої хря-щової тканини, іноді набуває фестончастого вигля-ду. Лінія зони росту ввігнута до середини, епіфіз на-буває блюдцеподібної форми з розширенням на кінцях. Збільшується відстань між діафізами кісток, запізнюється поява ядер скостеніння.

Класифікація.

За тяжкістю: І ступінь (легкий), ІІ ступінь (середньої тяжкості), ІІІ ступінь (тяжкий). За перебігом: гострий, підгострий, рецидивуючий. За періодами: початковий, розпалу, реконвалесценції, залишкових явищ.

Перший ступінь рахіту (легкий), характеризуєть-ся слабовираженими ознаками захворювання, кіст-кові зміни спостерігаються з боку однієї частини ске-лета (як правило, з боку кісток черепа). При другому ступені рахіту (середньої тяжкості) спостерігаються порушення формування двох частин скелета ( як пра-вило, кістки черепа, хребта і грудної клітки), порушен-ня функції нервової, м’язової, імунної, серцево-судин-ної систем. Третій ступінь (тяжка форма) рахіту характеризується порушенням трьох відділів кісткової системи (кістки черепа, грудної клітки, хребта, кінці-вок), значними змінами функцій всіх органів і систем, відставанням психомоторного розвитку, анемією, збільшенням печінки і селезінки.

Початковий період характеризується змінами функції нервової системи: неспокій, підвищена піт-ливість, підвищення вазомоторної збудливості, гі-перестезії. Розвиваються перші ознаки ураження кісткової системи. У період розпалу виявляють змі-ни в кістковій, м’язовій, нервовій системах, спосте-рігається анемія, збільшення печінки та інші озна-ки. Період реконвалесценції рахіту характеризуєть-ся поступовим ослабленням усіх симптомів. Відновлюються функції всіх систем. Після 2-3 років спостерігається період залишкових явищ: кісткові деформації.

Гострий перебіг рахіту характеризується швид-ким прогресуванням хвороби, переважанням остео-порозу і остеомаляції. Підгострий перебіг супрово-джується переважанням остеоїдної гіперплазії. Ре-цидивуючий перебіг передбачає чергування періодів загострення процесу і періодів його стихання.

Диференціальна діагностика:

фосфат-діабет, синдром де Тоні-Дебре-Фанконі, тубулярний ацидоз, гіпофосфатазія, вітамін-Д-залежний рахіт.

Діагностичні критерії:

– клінічні і рентгенологічні ознаки остеомаляції, остеопорозу і розростання остеоїдної тканини;

– гіпотонія м’язів;

– зниження рівня неорганічного фосфору в си-роватці крові ( < 1,45 ммоль/л);

– підвищення активності лужної фосфатази (>1,3 ммоль/год/л).

Профілактика.

Антенатальна неспецифічна про-філактика: здоровий спосіб життя вагітної жінки ( зба-лансоване харчування, прогулянки на свіжому повіт-рі, виключення стресових ситуацій, виключення ку-ріння, вживання спиртних напоїв та інші). Антенатальна специфічна профілактика містить при-значення вітаміну Д3 400-500 ОД на день, починаючи з 28-32 тижня вагітності (за винятком літнього пері-оду). В групі ризику призначають вітамін Д по 1000-1500 ОД з 25-32 тижня вагітності, незалежно від се-зону року. Показані полівітамінні препарати. Замість вітаміну Д можна призначити УФО 15-20 сеансів.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved