Все про медицину

Роділи


Проста диспепсія

- гострі розлади травлення функціонального генезу, характеризуються блюван-ням, діареєю без значних ознак інтоксикації і пору-шення загального стану. Діарея - це часті (3 і біль-ше разів), рідкі випорожнення (набирають форми посудини) протягом 24 годин і більше. Проста дис-пепсія є частим захворюванням, зустрічається май-же у кожної дитини першого року життя.

Етіологія:

кількісні та якісні погрішності в харчу-ванні, порушення режиму харчування, догляду і ви-ховання. Наприклад, дитині дають більший об’єм їжі, ніж може перетравити її організм. Або дають харчування такої якості, до якого травна система ще не готова. Сюди ж відносять і порушення принципу поступовості при введенні пригодовування. При швидкому призначенні великого об’єму нового виду їжі ферментативна активність травного каналу може виявитися недостатньою для повного перетравлен-ня її. Виникає нестравлення (диспепсія).

Патогенез.

Недостатня ферментативна актив-ність травного каналу або невідповідність її об’єму і характеру їжі викликають накопичення не повністю гідролізованих проміжних залишків харчових проду-ктів, які підлягають бактеріальному бродінню і гнит-тю. Внаслідок цього утворюються афізіологічні про-дукти (індол, скатол, кислоти, гази та ін.). Вони є сильними подразниками слизової оболонки травно-го каналу. Посилюється перистальтика (почащення випорожнень), виникає антиперистальтика (зригу-вання, блювання). Токсичні сполуки викликають роз-ширення судин кишечника і порозність їх стінок. Виникає помірна інтоксикація і порушення реабсор-бції води та електролітів. Підвищується осмотичний тиск в кишечнику, внаслідок цього збільшується над-ходження рідини в кишечник (рідкі випорожнення). Втрата рідини з випорожненнями викликає незнач-ні ознаки ексикозу. Утворення газоподібних речовин сприяє метеоризму і виникненню болю у животі.

Клінічні прояви.

Захворювання починається гостро з порушень в харчуванні дітей. Спостеріга-ється знижений апетит, зригування, інколи одно- або дворазове блювання. Випорожнення часті до 6-8 разів на добу, рідкі випорожнення, зеленого кольо-ру з білими грудочками (вигляд посічених яєць) з помірно кислим запахом і невеликою кількістю сли-зу. Відмічається неспокій дитини, здуття кишечни-ка. Температура нормальна. Симптоми ексикозу та токсикозу мінімальні. Важливо, щоб дитина не була в контакті з хворими на гострі кишкові інфекції.

Параклінічні методи обстеження.

В копрогра-мі є ферментативні зміни (багато жирних кислот, нейтрального жиру, солей жирних кислот, позаклі-тинного крохмалю, м’язові волокна, неперетравле-на клітковина та ін.) Кількість лейкоцитів і еритро-цитів в копрограмі нормальна (0-1 в полі зору). При бактеріологічному дослідженні не виділяються па-тогенні мікроорганізми.

Діагностичні критерії:

- часті (6-8 разів на добу) рідкі випорожнення про-тягом доби і більше;

- відсутність ознак токсикозу, ексикозу;

- ферментативні зміни у копрограмі;

- відсутність патогенних мікроорганізмів при бакте-ріологічному дослідженні випорожнень;

- відсутність контакту з хворими на гострі кишкові інфекції.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved