Все про медицину

Роділи


Для дефекту міжшлуночкової перегородки хара-ктерний грубий систолічний шум в 3-4 міжребер’ї зліва від груднини, який займає всю систолу і про-водиться на всі точки вислуховування серця, а у ді-тей першого року життя і в міжлопатковий простір.

Відкрита артеріальна протока має патогномонічні симптоми: грубий систоло-діастолічний шум (машин-ний шум, шум потяга, який проїжджає через тунель) в другому міжребер’ї зліва від краю груднини, шум про-водиться в усі точки і міжлопатковий простір у дітей перших місяців життя; збільшення пульсового тиску за рахунок зниження діастолічного; переважаюча гі-пертрофія лівого шлуночка; транзиторна охриплість голосу, різниця тиску на правій та лівій руках.

Друга група вад має загальний симптомокомплекс збідненого легеневого кровотоку: постійний ціаноз, підвищений вміст еритроцитів і гемоглобіну, типові зміни форми пальців і нігтів (“барабанні палички”, “го-динникові скельця”), серцевий горб, ослаблений дру-гий тон над легеневою артерією, збіднення судинно-легеневого малюнка на рентгенограмі легенів, гіпертрофія тільки правого шлуночка, відставання в фізич-ному і психомоторному розвитку.

Ізольований стеноз устя легеневої артерії харак-теризується помірно вираженим ціанозом, невідпо-відністю розширеної дуги легеневої артерії і збід-нення легеневого малюнка на рентгенограмі, невід-повідністю між розширеною дугою легеневої артерії і відсутністю або ослабленням другого тону над нею при аускультації.

Хвороба Фалло характеризується тотальним ці-анозом. Тріада Фалло включає стеноз легеневої ар-терії, дефект міжпередсердної перегородки, гіпертро-фію правого шлуночка. Пентада Фалло складається із стенозу легеневої артерії, дефекту міжпередсерд-ної перегородки, зміщення дуги аорти вправо, від-критої артеріальної протоки, гіпертрофії правого шлуночка. Найчастіше зустрічається тетрада Фалло (75 % серед вад даної групи): звуження вихідного отвору правого шлуночка або устя легеневої артерії, дефект міжшлуночкової перегородки, зміщення устя аорти вправо, гіпертрофія правого шлуночка. Патог-номонічні симптоми тетради Фалло: приступи ціано-зу і задишки, незвичайні пози і положення хворого (присідання на впочіпки і підтягування колінок до животика), незвичайна тінь серця на рентгенограмі (невелика за розміром із заокругленою верхівкою, западанням в місці дуги легеневої артерії).

Третя група вад характеризується синдромом утрудненого викиду крові у велике коло кровообігу: грубий систолічний шум у другому міжреберї спра-ва від груднини, зміни тиску, гіпертрофія лівого шлу-ночка, порушення коронарного кровотоку, шкірні покриви бліді, ціаноз відсутній і ніколи не приєдну-ється, хворі добре розвинуті фізично і психічно.

Патогномонічні симптоми коарктації аорти: під-вищений тиск на руках і знижений на ногах, узура-ція ребер, “котяче муркотіння”, акцент II тону над аортою, пульс на променевій артерії наповнений, напружений, високий, на кінцівках слабкий або не визначається, трофічні порушення і м’язова слаб-кість нижніх кінцівок.

Характерні ознаки стенозу устя аорти: знижен-ня систолічного артеріального тиску, невідповідність посиленого серцевого поштовху і малого, слабкого наповнення пульсу, невідповідність між ослабленим другим тоном над аортою і розширенням висхідної частини аорти при рентгенологічному дослідженні.

Параклінічні методи дослідження:

ЕКГ, ФКГ, рентгенографія органів грудної клітки, ехокардіо-графія.

Лікування.

Лікар повинен встановити діагноз, направити дитину в кардіологічний центр (м. Київ) для визначення строку хірургічного лікування та проводити реабілітаційну терапію. Показане часте спостереження дитини: 5 і більше разів на першому місяці, не менше 2 разів

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved