Все про медицину

Роділи


Ревматоїдний артрит

- захворювання з гру-пи дифузних захворювань сполучної тканини, має в своїй основі імунопатологічні процеси і характери-зується ациклічним, затяжним або хронічним пере-бігом з ураженням суглобів, очей та інших органів і систем.

Етіологія

невідома. Вважають, що у виникненні хвороби можуть брати участь стрептококи (альфа-форми), стафілококи, віруси краснухи, гепатиту, Епштейн-Барра та ін. мікроорганізми.

Патогенез.

В розвитку захворювання відіграє опірність організму, що визначається віком, статтю, спадковістю, а також стійкістю до впливу різномані-тних зовнішніх факторів впливу. Провідними у па-тогенезі є імунопатологічні процеси: зменшення Т-лімфоцитів в крові, збільшення їх в синовіальній рідині, зменшення Т-супресорів і в крові і в синовіа-льній рідині. Виникає гіперімуноглобулінемія (Ід <3

), активація системи комплементу, збільшення ревма-тоїдного фактора в суглобах. Виникає інфільтрація синовіальної оболонки, спостерігається виділення колагенази, простогландинів. Відбувається руйну-вання хрящової і кісткової тканини (ерозії, остеопо-роз, тріщини, а потім анкілоз). В патологічний процес втягуються дрібні артерії (васкуліти), пошкоджу-ється багато органів і систем (серце, легені, очі, нирки, печінка та ін.).

Класифікація

(А. В.Долгополова, соавт., 1980):

I суглобова форма: поліартрит (5 і більше сугло-бів), олігоартрит (2-4 суглоба), моноартрит;

II суглобово-вісцеральна форма: з вісцеритами, синдром Стілла, алергосептичний варіант;

III ревматоїдний артрит в поєднанні з ревматиз-мом та іншими дифузними захворюваннями.

Клініко-імунологічна характеристика: серопози-тивний, серонегативний.

Перебіг: швидкопрогресуючий, повільнопрогре-суючий, без явного прогресування.

Ступінь активності: високий (III), середній (II), низький (І).

Рентгенологічна стадія артриту: остеопороз; ос-теосклероз, звуження суглобової щілини, узури; ос-теопороз, деструкція, вивихи, підвивихи; всі попе-редні зміни і анкілози.

Функціональна здатність хворого: збережена, частково втрачена, повністю втрачена.

Діагностичні критерії.

Клінічні ознаки:

артрит, який продовжується більше місяця; артрит другого суглоба, який з’явля-ється через 3 міс. і пізніше; симетричне ураження дрібних суглобів; контрактура суглоба; тендосино-віїт або бурсит; м’язова атрофія, ранкова скутість; ураження очей; вузлики; випіт в порожнині суглоба.

Рентгенологічні ознаки:

остеопороз, дрібнокі-стозна перебудова; звуження суглобових щілин, ерозії, анкілоз; порушення росту кісток; ураження шийного відділу хребта.

Лабораторні ознаки:

позитивний ревматоїдний фактор; ШОЕ більше 35 мм/год; дані біопсії синові-альної оболонки.

Наявність 3-4 ознак (обов’язково артрит) – віро-гідний діагноз, для достовірного діагнозу необхідно 8 ознак.

Лікування.

Використовуються всі групи препара-тів протизапальної дії: саліцилати (аспірин), піразоло-нові препарати (бутадіон), похідні фенілоцтової кис-лоти (диклофенак натрію, вольтарен, вольтарен-ре-тард, ортофен, наклофен, діклоран, діклофен-ретард та ін.), похідні антранілової кислоти (флуменоменова кислота, мефеноменова кислота, ніфлумова кислота, толфеноменова кислота), похідні пропіонової кисло-ти (ібупрофен, бруфен, кетопрофен, орудіс, профе-нід, кнавон, флурбіпрофен, напроксен, напросин, но-ритис, апранакс, ренгазил, флугалін, фенапрофен та ін.), похідні індолу (індометацин, метиндол, індоцид), оксиками (піроксикам, роксикам, теноксикам), похідні хінозолонів (проквазон, флупроквазон), місулід та ін. Кортикостероїди показані при алергосептичному ва-ріанті. Базисні засоби: амінохінолони (делагіл, резо-хін, плаквеніл), Д-пеніциламін (купреніл), цитостатики (лейкеран, азатіоприн, циклофосфамід), препарати золота (крізанол, санокризил, міокризин).

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved