Все про медицину

Роділи


Конституція людини

– комплекс функціональ-них і морфологічних особливостей організму спадкового і набутого характеру, який обумовлює реакцію на впливи навколишнього середовища. Є багато (бі-льше 40) різних класифікацій типів конституції: М.В. Чо-рноруцького ( нормостенічна, астенічна, гіперстенічна), Н.І. Красногорського (сильний, врівноважений, швид-кий; сильний, врівноважений, повільний; підкірковий; слабкий, інертний, гіпоергічний), В.Г. Штефко, А.Д. Ос-тровського ( торакальний, дигестивний, абдомінальний та ін.), І.П. Павлова (сильний, слабкий; врівноваже-ний, неврівноважений; швидкий, інертний та ін.). Або всім відомі поділи людей на мислячий тип (фізики) і художній (лірики), на жайворонки і сови; на холери-ків, сангвініків, меланхоліків і флегматиків та ін. Тип конституції властивий людині на все життя.

Аномалія конституції (діатез) – це стан нестійкої рівноваги організму із зовнішнім середовищем, при якому він на звичайні подразники відповідає неадек-ватною реакцією. Налічується більше 17 класів діате-зів. Вітчизняні педіатри виділяють 3 типи діатезів: ек-судативно-катаральний, лімфатико-гіпопластичний, нервово-артритичний, іноді алергічний. Аномалія кон-ституції явище динамічне, нестійке, прояви діатезів залежать від зовнішніх факторів. Поліпшилися фак-тори зовнішнього середовища, проходять ознаки діа-тезів, а тип конституції залишається на все життя.

Ексудативно-катаральна аномалія конститу-ції (діатез)

– стан нестійкої рівноваги організму з навколишнім середовищем, що характеризується переважанням процесів збудження над гальмуванням, схильністю до сенсибілізації і алергічних реак-цій з пошкодженням шкіри, слизових оболонок, по-верхневим розташуванням і великою кількістю ана-стомозів в шкірних капілярах, гідрофільністю тканин внаслідок збільшеної кількості альдостерону і на-трію, схильністю до ваготонії, доброю ферментаці-єю шлунково-кишкового каналу.

Клінічні прояви.

Діти легко збудливі, невропа-тичні, інколи істеричні, погано сплять. Тяжко заси-нають, часто просинаються. В період ремісії діти життєрадісні, добре інтелектуально розвинені. Апе-тип збережений, їжа добре засвоюється, дитина набирає надмірної маси тіла. Ознаками діатезу є молочний струп, еритема, попрілості, гнейс, стро-фулюс, свербіж, себорейна екзема, справжня екзе-ма, нейродерміт та ін. Ураження слизових: риніти, кон’юнктивіти, фарингіти, бронхіти, “географічний язик”, ларингіти, синусити та ін. Відмічається лабі-льність водно-сольового обміну (швидко виникає ексикоз або гіпергідратація).

Лікування.

Дієтотерапія (вигодовування мате-ринським молоком, виключення алергенів), антигіс-тамінні препарати першого (димедрол, діазолін, су-прастин, тавегіл, фенкарол, омерил, атозил та ін.), другого (лоратадин, цетиризин, зиртек, астемізол, терфенадин, кларитин), третього (телфаст) поколін-ня, седативні засоби (валеріана, м’ята, собача кро-пива звичайна, ново-пасит, нотта, фітосед, персен та ін.), неспецифічна гіпосенсибілізація (інтал, налхром, задитен, алергоглобулін та ін.). Міцеве ліку-вання проводять з використанням різноманітних кре-мів, мазей (деситин, драпален, ірикар, лорадерм, вульнузан, дермазин, алором, дуродермал, нафта-ланова мазь, оксид цинку, офлокаїн, мірамістан, де-рматол, карбодерм та ін.) Якщо така терапія не дає ефекту, можливе використання в тяжких випадках гормональних мазей (адвантан, флуцар, целесто-дерм, ультралон та ін.). Показана фітотерапія: кро-пива, кора дуба, материнка, собача кропива, корінь оману, аїру, подорожник, чистотіл, череда та ін.

Лімфатико-гіпопластична аномалія конститу-ції (діатез)

– це стан нестійкої рівноваги організму з навколишнім середовищем, що характеризується переважанням процесів гальмування, тимомегалією, гіперплазією лімфоїдної тканини, функціональною недостатністю надниркових, статевих та інших залоз, гіпоплазією сполучно-тканинних структур.

Клінічні прояви.

Діти флегматичні, мляві, апа-тичні, малорухливі, із сповільненою реакцією на зов-нішні подразники, але лагідні, працелюбні, дисцип-ліновані, слухняні. Утворення умовних рефлексів вимагає більшого часу, ніж у інших дітей. Тимомега-лія має компенсаційний характер, вилочкова залоза в функціональному відношенні слабка. Збільшують-ся всі лімфовузли і лімфатичні фолікули: мезентері-альні, медіастинальні, фолікули задньої стінки глот-ки, піднебінні і носоглоточні мигдалики та ін. При аде-ноїдному розростанні виникає порушення носового дихання (рот майже завжди відкритий, “аденоїдний” вираз обличчя). Характерні транзиторні імунодефі-цитні стани (часті ГРВІ, риніти, фарингіти, отити, тра-хеобронхіти, тонзиліти, кон’юнктивіти, блефарити та ін.). Фукціональна недостатність надниркових залоз утруднює адаптацію дітей до зовнішніх подразни-ків. Виникає гостра надниркова недостатність і не-мотивована летальність на різні фактори (віруси, ба-ктерії, алергени, дія хімічних, фізичних, больових факторів), раптова смерть (тогз іИітіса). Діти ма-ють прояви гіпогеніталізму (крипторхізм, малий ста-тевий член, статевий інфантилізм, емансиповані дівчатка, фемінізовані хлопчики, подовжений пері-од нейтрального дитинства, пізніше з’являються вторинні статеві ознаки та ін.) Морфофункціональ-на незрілість серцево-судинної системи може про-явитися в наявності “краплинного” серця, систоліч-ного шуму, гіпоплазією дуги аорти. Для них харак-терні м’язова гіпотонія, “крилоподібні” лопатки, недорозвинута нижня щелепа, готичне піднебіння, дисплазія кульшових суглобів, плоскостопість.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved