Все про медицину

Роділи


Приступ бронхіальної астми: доступ свіжого пові-тря, інгаляція дозованого аерозолю сальбутамол – 1-2 дози через спейсер (вентолін, беротек, кленбу-терол, фенотерол, тербуталін та ін.) до 3 разів на годину. При добрій відповіді продовжити інгаляції кожні 3-4 години протягом 24-48 годин. При неповній відповіді (пікова об’ємна швидкість видоху 60-80 % належного) додають стероїди перорально і продов-жують інгаляції бета-2-агоністів. Погана відповідь на лікування (пікова об’ємна швидкість видоху < 60 % належного) потребує призначення преднізолону пе-рорально, продовжують приймання бета-2-агоністів і викликають швидку допомогу для госпіталізації хво-рого. При відсутності ефекту – госпіталізація. При-значають внутрішньовенно крапельну інфузію 2,4 % розчину еуфіліну 3-5 мг на кг маси на 50-100 мл ізо-тонічного розчину натрію хлориду. При відсутності ефекту показані інгаляційні кортикостероїди (бекло-мед, бекотид, фліксотид, інгакорт, флунізоліт та ін.), потім преднізолон 1-2 мг на кг маси або гідрокортизон 5-10 мг на кг маси внутрішньовенно струминно. Одночасно проводять кисневу терапію, вібромасаж грудної клітки, призначають лужне пиття.

Перша стадія астматичного стану

Забезпечити доступ свіжого повітря, відмінити симпатоміметики, призначити 2,4 % розчин еуфілі-ну в дозі 5 мг на кг маси на 100 мл ізотонічного роз-чину натрію хлориду внутрішньовенно крапельно,

3 % розчин преднізолону 2-3 мг на кг маси (гідроко-ртизону 10-15 мг на кг маси) внутрішньовенно стру-минно. Показані кокарбоксилаза 5 мг на кг маси, 5 % або 10 % розчин аскорбінату натрію, панангін внут-рішньовенно струминно, реополіглюкін крапельно.

Друга стадія астматичного стану

Забезпечити доступ свіжого повітря, оксигеноте-рапію, призначити 3 % розчин преднізолону в разовій дозі 3-5 мг на кг маси або гідрокортизон 15-25 мг на кг маси внутрішньовенно струминно з повторним введен-ням через 1-2 години при відсутності ефекту. Показа-ний 2,4 % розчин еуфіліну 7-10 мг на кг маси на 200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньовен-но крапельно з переходом на безперервну еуфіліні-зацію із швидкістю 0,7 мг на кг на годину. Одночасно внутрішньовенно вводять кокарбоксилазу, панангін, аскорбінат натрію, показаний корглікон або строфан-тин, гепарин 200-300 ОД на кг маси на добу (ділять на 4 введення). При відсутності ефекту показана інтуба-ція з проведенням санаційної бронхоскопії і переве-денням хворого на ШВЛ, гемосорбція, плазмаферез.

Третя стадія астматичного стану

Штучна вентиляція легень, призначення предні-золону в разовій дозі 6-10 і більше мг на кг маси, гідрокортизону 10-15-20 мг на кг маси, 2,4 % еуфілі-ну 10 мг на кг маси на 200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду з переходом на безперервну еуфі-лінізацію. Показані лазикс, серцеві глікозиди, дофа-мін, гепарин.

Лікування загострення бронхіальної астми на госпітальному етапі згідно із наказом МОЗ України №311 від 30.12.1999 р.: включає призначення інга-ляційних бета-2-агоністів короткої дії (беротек, са-льбутамол, тербуталін, травінтол та ін.) кожні 20 хв протягом години, оксигенотерапію, потім при нега-тивній відповіді на лікування, системні стероїди (преднізолон 1-2 мг на кг маси ентерально). Повто-ряють дослідження пікової об’ємної швидкості ви-диху. При піковій об’ємній швидкості видиху 60-80 % належної величини і помірних симптомах астми при-значають інгаляційні бета-2-агоністи кожної години протягом 3 годин і кортикостероїди ентерально. При тяжкому приступі (пікова об’ємна швидкість < 60 % належного) і при відсутності покращання після по-чаткового лікування показані бета-2-агоністи кожної години, атровен

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved