Все про медицину

Роділи


1. Стаціонар вдома організується для надання ква-ліфікованої медичної допомоги в домашніх умо-вах хворим дітям при відсутності необхідності або можливості госпіталізації за умов щоденного ме-дичного нагляду.

2. Основні завдання стаціонару включають прове-дення заходів щодо діагностики та лікування хво-рих дітей при гострих захворюваннях або загост-ренні хронічних хвороб, доліковування після ви-писки із стаціонару.

3. Відбір хворих дітей для лікування в стаціонарі вдома здійснює дільничний лікар-педіатр за по-годженням із завідувачем педіатричним відділен-ням поліклініки.

4. Керівництво стаціонаром вдома здійснює завіду-ючий педіатричним відділенням поліклініки, у ЦРЛ, при відсутності зазначеної посади – район-ний педіатр, у дільничних лікарнях і лікарських амбулаторіях – головний лікар.

5. Режим роботи стаціонару вдома визначається керівником лікувально-профілактичного закладу, виходячи із потреб хворих та з урахуванням мо-жливостей закладу.

6. Забезпечення лікарськими засобами хворих ді-тей для лікування у стаціонарі вдома може здійс-нюватися за рахунок асигнувань лікувально-про-філактичного закладу, при якому він створений.

7. У випадку несприятливого перебігу захворюван-ня хворого госпіталізують у профільне відділен-ня лікарняного закладу.

8. При потребі лікуючий лікар залучає до обстежен-ня і лікування хворої дитини лікарів-спеціалістів і діагностичні відділення лікувально-профілактич-ного закладу, в складі якого функціонує стаціо-нар вдома, або за домовленістю – інших лікува-льно-профілактичних закладів.

9. Медична облікова документація стаціонару вдо-ма для дітей:

– карта хворого денного стаціонару поліклініки, ста-ціонару вдома ( ф. 003-2/о), яка заповнюється згі-дно із наказом МОЗ України від 03. 07. 2001;

– історія розвитку дитини (ф. 112/о), медична ка-рта амбулаторного хворого (ф. 025/о), де ліку-ючий лікар ( дільничний лікар-педіатр, сімейний лікар) і медична сестра стаціонару вдома (ме-дична сестра дільнична) щоденно до одужання дитини записують динаміку стану її здоров’я та лікувально-діагностичних заходів, а лікарі-спе-ціалісти здійснюють запис з рекомендаціями в день проведення консультації дитини:

– журнал обліку перебування в денному стаціо-нарі, стаціонарі вдома (ф. № 001-3/о).

10. Звіт про роботу стаціонару вдома для дітей по-дається у встановлені терміни і у встановлено-му порядку.

11. На час перебування хворої дитини в стаціонарі вдо-ма, дитині або особі, яка здійснює догляд за нею, видаються документи, які засвідчують тимчасову непрацездатність в установленому порядку.

12. При потребі, засідання лікарсько-консультатив-ної комісії проводиться вдома у хворої дитини у встановленому порядку.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved