Все про медицину

Роділи


На сучасному етапі розвитку медичної освіти в Україні великого значення набуває професійна підготовка майбутніх медиків.

Викладання фармакології як неодмінної складової успішного вивчення ме­дичних наук вимагає конкретних заходів для оптимізації її засвоєння студента­ми. Фармакологія є дисципліною, що посідав особливе місце. Насамперед, вона є інтегрованою наукою, що поєднує предклінічні та клінічні предмети. Лікарський засіб, який є об'єктом її вивчення, діє на різні структури через певні біохі­мічні механізми, змінюючи Функцію органів і систем з метою її нормалізації. Розуміння цих складних процесів потребує в фундаментальних знань з анатомії, нормальної фізіології, хімії, біохімії, патологічної анатомії та патологічної фізіології. Фармакологія ґрунтується на цих дисциплінах. Разом з тим, досвід викладання предмета студентам показує, що рівень знань їх з них дисциплін є не дуже високим, що створює труднощі в освоєнні програмового матеріалу. Це може бути зумовлено тим, що студенти прийшли в училище з різних загальноосвітніх шкіл, деякі перевелися з інших навчальних закладів, а це не дозволяє повною мірою забезпечити спадкоємність знань. Не призводить до необхідності перегляду підходу для проведення практичних занять і лекцій з використанням нових орга­нізаційних форм.

Зокрема, на наш погляд, є доцільним запозичити у вищевказаних кафедр ситу­аційні завдання, які виносяться з їх предметів на іспит "Крок-1", і перед розг­ляданням нового розділу фармакології /скажімо, "Засоби, які впливають на серце во-судинну систему визначити вихідний рівень знань студентів з інших дисципл­ін. З одного боку, це сприятиме створенню об'єктивно картини базових знань студентів, якими вони повинні володіти для повноцінного засвоєння фармакології з іншого - більш тісний інтеграції викладання між різними предметами.

Велике значення для кращого засвоєння матеріалу студентами має темп викла­дання лекційного матеріалу, підкреслення найбільш важливих місць тексту. Речен­ня повинні бути прості і зрозумілі.

Особливі вимоги ставляться до ілюстративного матеріалу, який має бути ви­разним, яскравим та лаконічним. Найкращим варіантом унаочнення є, звичайно, використання найбільш сучасних методів, зокрема, відеофільмів, комп'ютерних слайдів тощо, що потребує подальшого розвитку матеріальної бази навчального процесу. Разом з тим, регулярне і повне використання існуючих потужностей комп'ютерних класів, створення компакт-дисків з предмету, контролюючих програм є прерогативою і обов'язком викладацького складу.

Під час читання лекцій доцільним може бути також попередньо ознайомити студентів з основними термінами, які будуть використані на лекції, або роздати короткий виклад теми у надрукованому вигляді /наприклад, у вигляді структурно-логічних схемах/.

Доцільно також навчити працювати студентів з навчально-методичного літе­ратурою і довідниками.

На заняттях з фармакології майбутні медичні працівники вивчають основи лікарської рецептури. Це основна практична навичка, якої студенти повинні ово­лодіти на заняттях ? Фармакології.

Зворотній зв’язок зі студентами здійснюється завдяки ретельному система­тичному контролю, який обіймає різні рівні знань. Обов’язковим є усний аналіз найбільш важких елементів теми. Крім того, на кожному занятті здійснюється письмовий контроль, я в який включено виписування рецептів по темі заняття, розбір фармакологічних задач, вирішення тестів. Останнє є обов'язковим, адже студенти беруть участь у державному ліцензійному іспиті "Крок-1". Враховуючи це, на предметі створюється банк тестових завдань і фармакологіч­них задач.

Для успішної реалізації різних форм самостійної роботи на предметі органі­зовані постійні консультації, є день відробок пропущеннях занять, проводяться індивідуальні консультації.

Висновок: Комплексний підхід до навчання студентів з урахуванням їх особливостей, з використанням всіх сучасних можливостей для оптимізації навчально­го процесу, дозволяє максимально адаптувати студентів до навчання у медичному закладі, сформувати у них зацікавленість до вивчення предмета фармакологія, уніфікувати навчальний процес і в результаті підвищити якість знань та набу­тих практичних навичок.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Журнал "Медична освіта", № Я, 2002 рік, ст. 178_180.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved