Все про медицину

Роділи


Медична сестра повинна забезпечити правильне зберігання медикаментів і роздачу їх хворим, виконання призначень і догляд за хворими (вимірювання температури тіла, проведення ранкової гімнастики, контроль за харчуванням, підготовку до рентгенологіч­них, лабораторних, функціональних досліджень та операцій, прове­дення забору біологічного матеріалу на лабораторні дослідження та відправлення його в лабораторію), контролювати якість проведен-ної санітарної обробки, провести зважування хворих, слідкувати за відвідуванням хворих родичами та організацією передач тощо. Ро­бота з людьми взагалі, а особливо з хворими, вимагає великого психічного й емоційного напруження. Постійний контакт з хвори­ми, зокрема з інфекційними, пов'язаний з небезпекою захворіти.

Робота в рентгенологічних кабінетах і радіологічних відділен­нях пов'язана з негативним впливом іонізуючого випромінювання і постійним контролем за дозою опромінення. Використання елект­ричних приладів як у фізіотерапевтичних кабінетах, так і в стаціо­нарних умовах вимагає дотримання правил техніки безпеки, перед­бачених відповідними Інструкціями.

У відділеннях хірургічного профілю в обов'язки медичної сест­ри входить забезпечення своєчасного направлення хворого на опе­рацію чи дослідження, що вимагають особливих стерильних умов (аортографія, лімфографія, бронхографія, бронхоскопія тощо).

Середні медичні працівники повинні проводити бесіди на сані­тарно-гігієнічні та протиепідемічні теми. Вони зобов'язані вміти підго­тувати бесіду на відповідну тему, проілюструвати її відповідним матеріалом.

Під час роздачі їжі медична сестра контролює, щоб їжу спо­чатку отримали важкохворі, які не можуть встати з ліжка. Ослаб­лених пацієнтів годують.

Середній медичний персонал постійно контактує з родичами, які відвідують хворих, що лежать у відділенні. Медична сестра по­винна не тільки слідкувати за тим, щоб відвідувачі в палаті були без пальта, плаща тощо, але і в халаті. Відвідувачам з гострою респіраторною інфекцією забороняється відвідувати хворих. Дозволяється передавати хворим лише ті продукти, що зазначені в пере­ліку (згідно з профілем відділення та захворюванням осіб).

Відповідно до правил внутрішнього розпорядку, ввечері хворі здійснюють вечірній туалет. Медсестра повинна контролювати його проведення та допомагати важкохворим.

Багато інструментальних та лабораторних досліджень вимага­ють попередньої підготовки. В обов'язки Медичної сестри входить забезпечити хворого необхідним лабораторним посудом, провести інструктаж щодо правил забору біологічних середовищ, умов підго­товки до тих чи інших інструментальних досліджень.

Уночі медсестра контролює виконання правил охоронного ре­жиму: забороняються перебування відвідувачів у відділенні після встановленого часу, перегляд телепередач, голосні розмови, гра в шахи тощо.

Медична сестра повинна чітко виконувати свої функціональні обов'язки, дотримуватись розпорядку дня і виробничої дисципліни, слідкувати за роботою у відділенні, дотримуватись санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму на робочому місці.

Список використаної літератури

1. Загальна гігієна з основами екології: Підручник / Кондратюк В.А., Сергета В.М., Бойчук Б.Р. та ін. / За ред. В А. Кондратюка. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

2. Медична енциклопедія. В 4-х томах. – М., 1994.

3. Основи гігієни в медичних закладах / За ред. Коваленка Р.В. – К., 1997.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved