Все про медицину

Роділи


ХІМІЧНІ ОПІКИ

Хімічні опіки спричинюються хі­мічно активними речовинами — кис­лотами (сірчана, хлористоводнева, азотна, оцтова тощо), основами, ок­сидами фосфору, а також бензином, керосином та деякими маслами у разі їх тривалого контакту зі шкірою. Ці речовини можуть уражувати як шкіру, так і слизову оболонку травного кана­лу за умови попадання їх у середину. В більшості випадків хімічні опіки спо­стерігаються на промислових хімічних підприємствах та в лабораторіях і по­в'язані з порушенням робітниками тех­ніки безпеки під час розливання, пе­ренесення та транспортування хімічно активних речовин. Хімічні опіки в по­буті виникають рідко. Вони бувають пе­реважно внаслідок помилкового чи навмисного вживання хімічних речо­вин усередину.

Хімічні опіки шкіри в побуті спос­терігаються ще рідше, ніж опіки сли­зових оболонок і трапляються у лю­дей з підвищеною чутливістю (алер­гією) до таких речовин.

За глибиною ураження та площею хімічні опіки діляться також, як і термічні, на 4 ступені та на обмежені й поширені. Опіки стравоходу ділять на З ступені: поверхневий, на всю товщу сли­зової оболонки та на всю товщу стінки. Найбільшою мірою уражуються ділян­ки фізіологічних звужень у стравоході.

Поверхневі опіки І—II ступеня бу­вають переважно у разі контакту шкіри та слизової оболонки з низькоконцен-трованими кислотами та основами або довготривалої дії на шкіру керосину чи бензину. Поверхневі опіки шкіри спостерігаються найчастіше. Серед опіків стравоходу переважають гли­бокі. Вони виникають унаслідок дії концентрованих кислот і, особливо, основ, а також фосфору. При цьому кількісно переважають опіки III сту­пеня. Серед промислових опіків домі­нують опіки кислотами, дещо рід­ше — основами чи фосфором.

Хімічно активні речовини за ха­рактером дії поділяють на такі, що зумовлюють зсідання, коагуляцію білків через швидке виведення води з тканин (кислоти, солі важких металів тощо), та на такі, що розріджують (основи). У малих концентраціях ре­човини, що сприяють коагуляції білків унаслідок швидкого переходу клітин­ної води під епідерміс, зумовлюють набряк та появу пухирів на шкірі (II ступінь опіку). У великих концентра­ціях вони зумовлюють сухий некроз шкіри з утворенням струпа. Речови­ни, які розріджують, пошкоджують епідерміс, розщеплюють білки і ут­ворюють з жирами тканин нерозчинні мила, спричинюючи колікваційний некроз. Вони діють повільніше, ніж кислоти, але проникають глибше, утворюючи вологий білий струп, відшарування якого супроводжується появою виразок. Останні тим глибші, чим концентрованіші основи. Про­дукти розщеплення білків токсичні, легко всмоктуються і призводять до інтоксикації організму. Дія кислот та основ різної концентрації на слизову оболонку травного каналу зумовлює такі самі за глибиною та характером опіки її, як і на шкірі.

У разі попадання малоконцентро-ваних кислот чи основ усередину опі­ки слизової оболонки бувають повер­хневі, але більші за площею. І на­впаки, концентрованіші речовини спричинюють значно глибші, але дещо менші за площею опіки внаслі­док різкого спазму стравоходу, який обмежує надходження розчину в дис­тальному напрямку. Взагалі хімічні опіки бувають переважно обмежени­ми (не більше 10% площі).

Клінічна картина хімічних опіків.

Загальні клінічні прояви цих опіків значно менше виражені, ніж опіків термічних. Завдяки переважно ло­кальному їх характеру шок і токсемія при них бувають рідко. Температура тіла у разі глибоких опіків кислотою також майже не підвищується через сухий характер некрозу і відсутність утворення та всмоктування токсич­них продуктів некрозу. Лише при по­верхневих опіках з утворенням пухи­рів вона може короткочасно підвищу­ватися. Глибокі опіки основами суп­роводжуються значною інтоксика­цією через утворення токсичних про­дуктів розпаду білків і всмоктування їх. Опіки слизових оболонок травно­го каналу мають значно тяжчий пе­ребіг, ніж опіки шкіри.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved