Все про медицину

Роділи


Поверхневі опіки шкіри І—II ступеня характеризуються запален­ням шкіри з гіперемією, набряком ії та виникненням пухирів (при II сту­пені). Опікова поверхня має чіткі кон­тури і неправильну форму, часто із слідами розчину на поверхні. Глибокі опіки шкіри кислотами, солями важ­ких металів та фосфору супровод­жуються утворенням сухого некрозу — струпа різного кольору (залежно від виду хімічного агента). Азотна кислота утворює струп світло-жовтого кольору, сірчана — білий на початку, а пізніше чорно-бурий (внаслідок роз­кладу гемоглобіну). Хлористоводне­ва кислота залишає на поверхні шкі­ри біло-сірий струп, основи — біло-сірий пухкий. Поверхня глибоких хі­мічних опіків безболісна. Відшару­вання струпів не супроводжується кро­вотечею, а як епітелій, так і сполучна тканина, регенерують уповільнено.

Діагностика хімічних опіків неск­ладна і грунтується на ретельно зіб­раному анамнезі та особливостях опі­ку. При цьому, крім забарвлення струпів, має значення (у разі повер­хневих опіків) рівномірність уражен­ня (його колір, щільність пухирів то­що). За термічних опіків цього не бу­ває, при них спостерігається комбі­нація опіків різного ступеня (багато пухирів, як цілих, так і розірваних). Опіки ротоглотки, стравоходу, рідко шлунка, передусім проявляються різ­ким загруднинним (вздовж страво­ходу) болем, блюванням слизом з кро­в'ю (при опіках шлунка — блюван­ням шлунковим вмістом), ознаками збудження, розладами функції серце­во-судинної системи (тахікардія, рід­ше зниження артеріального тиску та шок), а пізніше — лихоманкою. Всмоктування хімічної речовини, а також продуктів білкового розпаду зумовлює інтоксикацію організму, внаслідок якої долучаються пору­шення функції нервової системи, пе­чінки, нирок тощо. У хворих приг­нічений стан. Характерні токсичний гепатит (гіпербілірубінемія та жовтя­ниця), нефрозонефрит, анемія тощо.

Глибокі опіки стравоходу, особ­ливо зумовлені основами, можуть ус­кладнюватись некрозом та пер­форацією стінки стравоходу і роз­витком тяжкого гнійного (заднього) медіастиніту. Ознаками останнього є різке підвищення температури тіла та озноб, наростання болю в середостін­ні, поглиблення серцево-судинних і, поява дихальних розладів. Такий пе­ребіг вимагає негайного дренування середостіння та інтенсивної терапії антибіотиками (як загальна, так і локальна антибіотикотерапія) й інши­ми засобами.

У більшості випадків опіки стра­воходу не супроводжуються його пер­форацією і лікуються консервативно. На 2-гу—3-тюдобу починає відшаро­вуватися некротична слизова оболон­ка стравоходу і звичайно закінчує­ться до 5—6-ї доби (при цьому можуть виділятися іноді трубчасті зліпки не­кротичної слизової оболонки). За цим настає період гранулювання опікової поверхні. Репаративний процес опіко­вих поверхонь шкіри і слизових обо­лонок травного каналу (глотки, стра­воходу, шлунка) характеризується гіперпродукцією фіброзної тканини, що зумовлює утворення гіпертрофіч­них деформівних рубців із спотворен­ням уражених органів (вивертання повік, звуження, стриктури отворів носа, рота, глотки, стравоходу та виходу із шлунка). Такі деформації та стриктури вимагають складних пластичних операцій.

Перша допомога при хімічних опіках полягає в ретельному проми­ванні опікової поверхні водою під де­яким тиском протягом 10 хв до пов­ного змивання хімічної речовини (зникнення запаху). Вода не тільки змиває хімічну речовину, але й, охо­лоджуючи тканини та усуваючи екзо­термічний ефект, запобігає поши­ренню некрозу вглиб. Якщо встанов­лено вид речовини, що зумовила опік, промивання здійснюють відпо­відним нейтралізуючим розчином.

При опіках ротоглотки, страво­ходу та шлунка хворому після знебо-лення промивають шлунок водою чи ізотонічним розчином натрію хлори­ду, а якщо відома речовина, що спри­чинила травму, — розчином, який нейтралізує її дію: у разі опіку кис­лотою — розчином натрію гідрокар­бонату, основами — 2—3 % розчи­ном лимонної чи оцтової кислоти. Опіки фосфором гасять зануренням органа у воду та видаленням шма­точків його в темній кімнаті. Після промивання поверхню опіку закри­вають пов'язкою, змоченою нейтралі­зуючою речовиною, а у разі опіку фосфором — 3—5 % розчином міді сульфату. Призначають індивідуалі­зовані загальні лікувальні заходи (аналгетики, протишокові, заспокій­ливі, дезінтоксикаційні препарати то­що). Якщо опіки глибокі, особливо з сухим некрозом, роблять ранню нек-ротомію (розрізування струпа), част­кову некректомію та застосовують некролітичні препарати (протеолітич­ні ферменти, 40 % саліцилову кисло­ту) для прискорення відпадання нек­ротичних мас. Очищені від змертві­лих тканин поверхні пластичне зак­ривають. Обмежені ділянки опіку мо­жуть бути вирізані в перші дні та закриті пластичне клаптями шкіри. В зв'язку зі схильністю рубців, що утворюються після хімічних опіків, до гіпертрофії, запалення, деформації ними органів важливе значення має фізіотерапія. Хворим з опіками стра­воходу поряд із зазначеними вище місцевими та загальними заходами проводять антибіотичну терапію, на­лагоджують харчування через зонд (назогастральний). У тяжких випадках, зокрема у разі перфорації стравохо­ду, а також у маленьких дітей — через гастростому. Потерпілим з яви­щем ниркової недостатності роблять гемодіаліз тощо. Через 5—7 діб після травми розпочинають бужування стра­воходу для запобігання рубцевим стриктурам його. У хворих з гаст-ростомою проводять так зване пер­манентне бужування, або "бужування без кінця", яке може виконувати сам хворий. Для цього буж прив'язують до кінця проведеної через ротоглотку і стравохід міцної нитки (останню проводять у шлунок шляхом проков­тування намистинки, прив'язаної до нитки), а до шлункового кінця при­в'язують буж. Наслідки лікування ,мож-на оцінити лише через 2—3 міс і пізніше. У разі розвитку рубцевого звуження стравоходу чи вихідного отвору шлунка проводять оперативні втручання (пластика стравоходу киш­кою чи шлунком, пілоропластика чи навіть антрумектомія шлунка). Після опіку стравоходу чи шлунка у від­далений період нерідко розвивається злоякісна пухлина. Летальність після опіків шкіри невелика, після опіків стравоходу, особливо у дітей,—висока.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved