Все про медицину

Роділи


Пологова травма

– це пошкодження плода під час пологів, яке викликає зміни тканинних структур, порушення кровообігу (стаз, набряк, тромбоз, кро-вотеча). Вона виникає внаслідок дії механічних та гіпоксичних чинників (грубі акушерські маніпуляції, аномалії пологових шляхів і таза породіллі, накла-дання екстрактора, щипців, стрімкі пологи, великий плід, сідничне передлежання, переношеність, недо-ношеність та ін.). Розрізняють ушкодження шкіри і м’яких тканин, ушкодження хребта, спинного мозку, периферичної та центральної нервової системи.

При ушкодженні шкіри і м’яких тканин

можуть бути червоні плями, подряпини, рани, некрози, набряк. Найбільш частою локалізацією є ділянки спи-ни, лопаток, сідниць. Пологова пухлина спостеріга-ється в ділянці голови (при головному передлежан-ні) або в ділянці сідниць (при сідничному передле-жанні). Кефалогематома - піднадкістковий крововилив в ділянці тім’яної, потиличної або лоб-ної кісток. Нерідко діагностується розрив або кро-вовилив в груднинно-ключично-соскоподібний м’яз, внаслідок чого виникає кривошия.

Ушкодження хребта, спинного мозку та пери-феричної нервової системи

мають досить високу питому вагу серед пологових травм. Провідна роль належить витягненню при виведенні головки, при використанні екстрактора або щипців. Натальні ушко-дження можуть виникнути у разі поперечного поло-ження плода, стрімких пологів, великого плода. Не-безпека є у разі сідничного передлежання. Найбіль-ша частота механічних ушкоджень шийного відділу хребта припадає на СII-CIV. Зустрічаються ішемічні зміни в спинному мозку, субдуральні та інтрадураль-ні геморагії, рідко субарахноїдальні крововиливи.

Клінічні прояви

. При тяжких формах травм спо-стерігають спінальний шок (адинамія, гіпотонія, роз-гинальне положення кінцівок, парадоксальне дихан-ня, здуття живота, затримка сечі та ін.). Ураження спинного мозку на рівні С-CIV проявляється паралі-чем дихальних м’язів, паралічем м’язів шиї з обме-женням обертів голови. Рефлекси Моро та Бабкіна не викликаються. Про втягнення в процес С-C сегментів свідчить симптом „руки ляльки”, параліч Ерба, можливі бульбарні порушення. Ураження се-гментів Су-Ти призводить до тетраплегії, аналгезії, порушення функції тазових органів, парезу кишок. Ураження на рівні симпатичного центру (С.,т-Ти) супроводжується звуженням зіниць, очної щілини, западанням очного яблука.

Діагностика інтранатальної спінальної травми базується на даних клінічних і параклінічних мето-дах дослідження: офтальмоскопія очного дна (роз-ширення вен, звуження артерій, згладженість меж диска зорового нерва), рентгенографія (компресії тіл хребців, їх підвивихи, вивихи, зміщення та ін.), еле-ктроміографія, комп’ютерна томографія, ультразву-кове обстеження.

Лікування.

Спокій, іммобілізація голови та шиї (кільцеподібна ватно-марлева пов’язка), мануальна корекція, медикаментозна терапія (дексаметазон 0,1 мг на кг або преднізолон 1 мг на кг, тіамін, рибофла-він, папаверин, вікасол, кавінтон, актовегін, трентал, курантил, анальгін та ін.). Після 7 дня життя показа-на фізіотерапія, масаж, голкорефлексотерапія, роз-смоктувальна терапія, стимуляція репаративних про-цесів (аміналон, фезам, енцефабол, цереброкурин, тіоцетам, пікамілон, пірацетам, інстенон та ін.).

Пологові ураження центральної нервової си-стеми

(внутрішньочерепна травма) - це мозкові порушення різні за ступенем тяжкості та локаліза-ції, які виникають під час пологів внаслідок гіпоксії та механічного ушкодження. Головні причини – це механічні ушкодження черепа і його вмісту. Сприя-тливими факторами є неправильний внутрішньоут-робний розвиток плода, недоношеність, переноше-ність, гіпоксія плода.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved