Все про медицину

Роділи


Бронхіт

– запальне захворювання бронхів, яке виникає під впливом інфекційних, фізичних або хі-мічних подразників, в деяких випадках внаслідок підвищеної гіперреактивності бронхів.

Етіологія.

Етіологічними агентами є близько 200 вірусів та 50 видів бактерій. Найчастіше – це вірус парагрипу, грипу, респіраторно- синтиціальний ві-рус (РС-вірус), аденовіруси, вірус кору та ін. До дії вірусів приєднується бактеріальна флора (гемофі-льна паличка, пневмокок, стафілокок, стрептокок). Причиною бронхітів може бути куріння, вдихання диму, цементного пилу, різних алергенів.

Патогенез.

Етіологічні фактори викликають де-сквамацію епітелію, клітинну інфільтрацію, епітелі-альний некроз, гіперсекрецію слизу, ексудацію фіб-рину. Внаслідок цих змін спостерігається порушен-ня структур еластичних і м’язових елементів, розвиток грануляційної тканини, звуження просвіту бронхіол і бронхів. При хронічному бронхіті має міс-це фіброз, склероз і деформація бронхів. Хронічні бронхіти бувають первинні і вторинні ( муковісцидоз, вади розвитку бронхолегеневої системи, синдром циліарної дискінезії, імунодефіцит та ін.).

Класифікація.

Гострі бронхіти (готрий простий бронхіт, гострий обструктивний бронхіт, гострий бронхіоліт, рецидивуючий бронхіт), хронічний бро-нхіт, гострий і хронічний облітеруючий бронхіоліт.

Клінічні прояви

гострого простого бронхіту: ка-шель спочатку сухий, потім вологий, слабовиражений інтоксикаційний синдром, сухі або різноміхурцеві во-логі хрипи на протязі всіх легень, відсутність ознак бро-нхіальної обструкції та емфіземи, посилення бронхо-судинного малюнка, нечіткість та інтенсивність коре-ня легень на рентгенограмі органів грудної клітки.

Клінічні прояви гострого обструктивного бронхі-ту: сухий, приступоподібний кашель, подовжений свистячий видих, сухі, свистячі хрипи або різнобу-льбашкові вологі хрипи, ознаки дихальної недоста-тності обструктивного типу, помірний інтоксикацій-ний синдром, ознаки емфіземи, підвищення прозо-рості легеневої тканини, низьке стояння куполів діафрагми, горизонтальне розміщення ребер, симе-тричне підсилення бронхо-судинного малюнка на рентгенограмі органів грудної клітки.

Клінічні прояви гострого бронхіоліту: ознаки ди-хальної недостатності обструктивного типу вираже-ного ступеня, інтоксикаційний синдром, багато незву-чних дрібноміхурцевих та крепітуючих хрипів на фоні послабленого дихання, ознаки емфіземи, емфізематозне розширення легеневої тканини, низьке розмі-щення діафрагми, горизонтальне стояння ребер, си-метричне посилення бронхо-судинного малюнка, перибронхіальні ущільнення на рентгенограмі легень.

Клінічні прови рецидивуючого бронхіту: рецидиви простого або обструктивного бронхіту 4 і більше разів на рік протягом 2 років і довше, тривалість кожного рецидиву понад 3 тижні, помірно або слабовираже-ний інтоксикаційний синдром, клінічні і рентгенологіч-ні ознаки простого або обструктивного бронхіту.

Клінічні прояви хронічного бронхіту: безперерв-ний кашель з виділенням харкотиння, стійкість фі-зикальних змін в легенях, наявність інтоксикаційно-го синдрому, наявність ендобронхіту при бронхо-скопічному дослідженні, деформація бронхіального дерева при бронхографічному дослідженні.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved