Все про медицину

Роділи


Гострі і хронічні облітеруючі бронхіти мають ві-русний або імуно-патологічний генез. Характеризу-ються тяжким перебігом, у 50 % випадків закінчу-ються летально.

Лікування.

Дітей з бронхітами, як правило, ліку-ють вдома. Хворих на бронхіоліт, обструктивний бро-нхіт при наявності ознак дихальної недостатності 2 і 3 ступенів госпіталізують. Необхідний ліжковий ре-жим під час гарячки і 2-3 дні після неї, потім режим щадний. Рекомендується переважно молочно-рос-линна дієта з виключенням солінь, екстрактивних речовин і облігатних алергенів. Показане достатнє пиття (в 1,5 раза більше від добової вікової норми).

Спочатку захворювання показані противірусні препарати (інтерферон, віферон - 1,2,3,4, гріпфе-рон, альгірем, ремантадин, тамафлю, арбідол, амі-ксин, фіразол та ін.). При PC-вірусному бронхіоліті використовують рибавірин у вигляді аерозолю (20 мг на кг маси на добу).

Антибактеріальна терапія рекомендована у ді-тей першого року життя, при тяжкому перебізі хво-роби з вираженим інтоксикаційним синдромом і ознаками дихальної недостатності. Показані пеніциліни та макроліди. В якості препаратів, які роз-ріджують харкотиння, застосовують муколітики, про-теолітичні ферменти, лікарські трави. Найбільш ефективними муколітиками є ацетилцистеїн, карбо-цисцеїн, бромгексин, амброксол. У випадку сухого болючого надривного кашлю використовують пре-парати з протикашлевою дією (глікодин, синекод). Широко рекомендується аерозолетерапія, відволі-каюча терапія. Для боротьби з обструктивним син-дромом застосовують бронхолітики (сальбутамол, еуфілін, беродуал, фенспірид, спірива) інстарія. При тяжкому перебізі показані глюкокортикоїди. Показані киснева терапія, фізіотерапевтичне лікування: еле-ктрофорез, індуктотермія, УВЧ, озокерито- і пара-фінотерапія та ін.

Лікування рецидивуючого і особливо хронічного бронхітів включає широке застосування антибакте-ріальної терапії. При хронічному бронхіті показане призначення антибіотиків широкого спектра дії з врахуванням збудника. Велику увагу слід приділя-ти відновленню дренажної функції бронхів, підви-щенню реактивності організму, санації хронічних вогнищ інфекції, особливо носо- і ротоглотки, що запобігає проникненню мікроорганізмів в нижні ди-хальні шляхи. При тяжкому перебізі хвороби і відсут-ності ефекту від проведеної терапії показана бронхоскопічна санація.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved