Все про медицину

Роділи


Порушення серцевого ритму

зустрічаються часто у дітей різного віку. Тяжкі порушення являють собою велику небезпеку для життя дитини. Аритмії можуть бути вродженими і набутими, функціональ-ними і органічними.

Екстрасистолія

– позачергові скорочення се-рця. За місцем виникнення імпульсу збудження роз-пізнають суправентрикулярні і шлуночкові екстра-систоли. Функціональні екстрасистоли частіше зу-стрічаються у дітей пубертатного періоду при вегетосудинній дисфункції. Екстрасистоли органіч-ного генезу спостерігаються при міокардитах, вро-джених вадах серця, кардіоміопатіях.

При появі естрасистол більшість дітей не пред’являє скарг, не відчуває аритмії. Інколи хворі скаржаться на неприємні відчуття, завмирання, зу-пинку або сильний поштовх. Діагноз екстрасистолії можна встановити при аускультації серця, а для топічного діагнозу необхідна реєстрація ЕКГ.

Лікування

включає терапію основної патології, призначення препаратів калію (панангін), предукта-лу, тіотріазоліну, мілдронату, цитохрому С, кокар-боксилази, АТФ-лонгу та інших кардіотрофіків, се-дативних (новопасіт, персен, валеріана, кратал та ін.) засобів. При відсутності ефекту показані аміо-дарон (5 мг/кг маси на добу) або бета-блокатори (анаприлін 1-3 мг на кг маси на добу; атенолол 1 мг на кг маси на добу).

Пароксизмальна тахікардія

- це приступи рі-зного почащення серцебиття (більше 150-180 за 1 хв), які виникають раптово і тривають від кількох секунд до кількох годин.

Причини пароксизмальної тахікардії різноманіт-ні: вроджена патологія провідної системи серця (си-ндром WPW), органічні хвороби серця, нейровеге-тативні зрушення в організмі, гострі інфекційні за-хворювання та інші.

Виникає вогнище збудження в будь-якій ділянці міокарда чи провідникової системи, яке посилає ім-пульс високої частоти і стає водієм серцевого рит-му. Різке почащення скорочень зменшує ефектив-ність окремого скорочення, викликає зменшення ударного об’єму серця і порушення кровопостачан-ня органів, тканин і самого серця, що зумовлює по-рушення обмінних процесів у міокарді. Внаслідок нападу пароксизмальної тахікардії виникає корона-рна недостатність та недостатність кровообігу. За-лежно від локалізації патологічного вогнища розрізняють надшлуночкову (передсердну, атріовентри-кулярну) та шлуночкову форми пароксизмальної тахікардії.

Клінічні прояви.

Напад тахікардії починається раптово. Діти скаржаться на неприємні відчуття в ділянці серця, стискальний біль у грудях, біль у епі-гастральній ділянці. Нерідко приступ супроводжуєть-ся запамороченням, блюванням. Діти часто відчу-вають страх. Шкірні покриви бліді, деколи з’явля-ється ціаноз, має місце набухання та пульсація шийних вен. При довготривалому приступі приєд-нуються ознаки серцевої недостатності, посилюєть-ся ціаноз, з’являється задишка, збільшується печі-нка, зменшується діурез, виникають набряки. Пульс слабкого наповнення, частота серцевих скорочень досягає 150-300 за 1 хв. Серцеві тони посилені, ем-бріокардія. Артеріальний тиск знижений.

Діагностика пароксизмальної тахікардії у дітей грудного віку утруднена. Загальний стан дитини тя-жкий, що пов’язано з ознаками серцевої недостат-ності. Нерідко приступ супроводжується пневмоні-єю, міокардитом, фіброеластозом серця та іншою патологією. Уточнення діагнозу і визначення фор-ми пароксизмальної тахікардії проводять за допо-могою електрокардіографії. Загальними електрока-рдіографічними критеріями пароксизмальної тахіка-рдії є: раптовий початок і раптове закінчення, відсутність компенсаторної паузи, частота серцевих скорочень більше 150 за 1 хв, наявність 3 і більше групових екстрасистол. Крім того, для суправентри-кулярної пароксизмальної тахікардії характерно: на-явність незвичайного зубця Р (при передсердній формі) і його відсутність при атріовентрикулярній формі, збережена форма комплексу QRS, трива-лість комплексу QRS не більше 0,12 с. При шлуноч-ковій пароксизмальній тахікардії завжди відсутній зубець Р, комплекс QRS деформований і розшире-ний (більше 0,12 с), спостерігають наявність атріо-вентрикулярної дисоціації.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved