Все про медицину

Роділи


Гостра ревматична гарячка

– постінфекцій-не ускладнення тонзиліту ( ангіни) або фарингіту, які викликані β-гемолітичним стрептококом групи А, ха-рактеризується системним запальним процесом з ураженням сполучної тканини.

Ревматична хвороба серця

– захворювання, яке виникло після гострої ревматичної гарячки, ха-рактеризується ураженням серцевих клапанів у ви-гляді післязапального крайового фіброзу або вади серця.

Поширеність гострої ревматичної гарячки в ін-дустріально розвинених країнах складає 0,005 %, а в Україні 0,07 %.

Етіологія.

Докази стрептококової теорії ревма-тизму: ревматичні штами бета-гемолітичного стреп-тококу групи А виявляють у 65 % хворих на ревма-тизм, визначають антитіла до стрептококу в крові у 80 % хворих, ревматизм виникає через 2-3 тижні після стрептококового назофарингіту, зниження захворюваності на ревматизм після введення біцилі-нопрофілактики.

Патогенез.

Екзо- і ендотоксини стрептококу по-шкоджують клітини і тканини. Виникає ексудація і деполімеризація мукополісахаридів. На антигені стрептококу виробляються антитіла. Утворюється комплекс антиген-антитіло та комплемент, який фі-ксується на судинній стінці і пошкоджує її. Це поле-гшує проникнення антигенів у сполучну тканину, сприяючи її деструкції (алергічна реакція негайного типу). За рахунок спорідненості структури стрепто-коку і сполучної тканини серця, імунні комплекси осідають на оболонці серця, пошкоджуючи її з утво-ренням автоантигенів і автоантитіл. Порушується регуляторна функція Т- лімфоцитів і спостерігаєть-ся гіперергічна реакція В-лімфоцитів. Клон сенсибі-лізованих лімфоцитів- кіллерів, що несуть на собі фіксовані антитіла до серцевого м’яза і ендокарда, пошкоджує їх (алергічна реакція сповільненого типу).

Клінічні прояви.

Початок захворювання гострий, через 2-3 тижні після ангіни або ГРВІ збільшується те-мпература, з’являються ознаки ураження серця і суг-лобів. Міокардит характеризується порушеним станом, послабленими тонами, розширенням меж серця, озна-ками серцевої недостатності, збільшенням тривалості Р-О, комплексу ОРЗ, змінами у фазі реполяризації на ЕКГ. Для ендокардиту характерні грубі систолічні, діас-толічні шуми, які змінюють тембр і силу при зміні поло-ження тіла, навантаженні, при обстеженні в динаміці.

Класифікація (2001 р.)

Клінічні варіанти

Клінічні прояви

Активність процесу

Наслідок

СН,ФК

основні

додаткові

1. Гостра ревма-тична гарячка

2. Рециди-вуюча ревма-тична гарячка

1.Кардит

2. Артрит

3. Хорея

4. Кільцепо-дібна еритема

5. Рев-матичні вузлики

1. Гарячка

2. Артрал-гії

3. Абдомі-нальний синдром

4. Серозити

1. ІІІ-висока

2. ІІ-помір-на

3. І-мініма-льна

1. Без наяв-них серце-вих змін

2. Ревматич-на хворо-ба серця:

-без вади; -вади сер-

ця;

-неактивна фаза

І.І(ФКІІ-І) 2. II А

(ФКІІІ-ІІ) 3.11 Б

(ФК IV-

III) 4. III (ФК IV, рідкоІІІ)

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved