Все про медицину

Роділи


Межі серця не змінюються, ознаки серцевої недо-статності не характерні, є неспецифічні зміни на ЕКГ. Для перикардиту характерні тяжкість стану, збіль-шення меж серця, глухі тони, шум перикарда, зни-жений вольтаж і гіпоксичні зміни на ЕКГ. Частіше ді-агностується ендоміокардит, рідше – панкардит.

Артрит: набряк, біль, збільшення температури, обмеження рухів в суглобі, летучість. Мала хорея: емоційна лабільність, порушення координації, м’я-зова гіпотонія, гіпорефлексія, гіперкінези.

Третій ступінь активності характеризується гос-трим панкардитом або дифузним міокардитом з поліартритом, анулярною еритемою, лейкоцитоз більше 10,0 х109/л, ШОЕ більше 30 мл на годину, С-реактивний білок ++++ або +++, α-2- глобуліни бі-льше 17 %, ДФА показник вище 0,350 ОД. При дру-гому ступені активності спостерігається підгострий кардит з невеликою серцевою недостатністю (І, ІІ, А), може бути поліартрит або хорея. Лейкоцитоз становить 8,0-10,0 х 109/л, ШОЕ – 20-30 мм на год, С-реактивний білок +, ++, α-2-глобуліни 11-16 %, γ-глобуліни – 21-23 %, ДФА показник 0,250-0,300 ОД. Перший ступінь активності характеризується лате-нтним, затяжним кардитом, частіше ендокардитом або легкою формою хореї, лейкоцитоз відсутній, ШОЕ не більше 20 мм за годину, С- реактивний бі-лок + або відсутній, інші показники в межах норми.

Гострий перебіг характеризується бурхливим по-чатком, маніфестацією всіх клінічних ознак за типом сепсису у сенсибілізованому організмі. Продовжен-ня процесу до 2 місяців. Підгострий перебіг почина-ється з помірного підвищення температури, помір-них ознак ураження серця, суглобів, а інколи і нер-вової системи. Подовження процесу біля 3-4 місяців. При затяжному перебізі активний процес спостері-гається протягом 6-7 місяців. При безперервно ре-цидивуючому перебізі патологічний процес протя-гом року має нові загострення. Латентний перебіг ревматичної хвороби характеризується відсутністю скарг, перебігає приховано, пізно діагностується. Найчастіше так перебігає ендокардит.

Параклінічні методи обстеження:

загальний аналіз крові, визначення білкових фракцій, сіалових кислот, серомукоїду, ДФА показника, С-реактивно-го білка, формолової проби, титру антистрептолі-зину О, антистрептокінази, антистрептогіалуроніда-зи, показано зробити ЕКГ, ФКГ, рентгенограму ор-ганів грудної клітки, ехокардіоскопію.

Критерії діагностики.

Основні Киселя-Джонса: кардит, поліартрит, хорея, ревматичні вузлики, ану-лярна еритема.

Додаткові: ревматичний анамнез, ефект від проти-ревматичної терапії (ознаки Нестерова), гарячка, арт-ралгії, лейкоцитоз, збільшення ШОЕ, а-2 і у

- глобулінів, сіалових кислот, серомукоїду, ДФА показника, поява С-реактивного білка, збільшення антистрептолізину О, антистрептокінази, антистрептогіалуронідази в 1,5-2 рази і більше, збільшення тривалості P-Q на ЕКГ.

Лікування

дитини хворої на ревматизм прово-дять обов’язково в стаціонарі. Госпіталізують хво-рого загальним транспортом в супроводі лікаря або патронажної сестри. Тільки у тяжких випадках транс-портують хворого машиною швидкої допомоги. Лі-кування включає режим (ліжковий, напівліжковий, потім палатний), протимікробні (пеніциліни або ма-кроліди 2 тижні, потім біцилін-1 або біцилін-5), про-тизапальні (ацетилсаліцилова к-та по 0,2 г на рік життя (50-100 мг на кг маси на добу), не більше 2,0 г; індометацин 2,5- 3 мг на кг маси на добу; диклофе-нак, ортофен, вольтарен 3,0-3,5 мг на кг маси на добу), гормональні ( преднізолон 0,8-1,0 мг на кг маси на добу) препарати. При затяжному і безперервно-рецидивуючому перебізі призначають делагіл (пла-квеніл, резохін) по 5 мг на кг маси на добу, а інколи імунодепресанти (6-меркаптопурин, лейкеран, цик-лофосфан). Показані антигістамінні (тавегіл, фен-карол, кларитин, супрастин), кардіотрофічні ( панан-гін, предуктал, кратал, аспаркам, рибоксин, мілдро-нат, фосфаден, кокарбоксилаза, АТФ, АТФ-лонг), вітамінні препарати, а при недостатності кровообі-гу- серцеві глікозиди (дигоксин 0,03-0,04 мг на кг маси доза накопичення для внутрішньовенного вве-дення і 0,05-0,06 мг на кг в таблетках).

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved