Все про медицину

Роділи


Хронічна ниркова недостатність

– це кліні-ко-лабораторний симптомокомплекс порушення го-меостатичної функції нирок на грунті неухильного зменшення діяльності нефронів у зв’язку з їх скле-розом й атрофією.

Критерії:

протягом 3-6 міс. клубочкова фільтра-ція нижча за 20 мл/хв на 1,73 м2 поверхні тіла, рі-вень сечовини перевищує 8,3 ммоль/л, креатиніну – 0,176 ммоль/л.

Етіологія:

гіпоплазія, дисплазія нирок, нефро-тичний синдром, обструктивні нефропатії, гломеру-лонефрит, пієлонефрит, гемолітико-уремічний син-дром.

Патогенез.

Є порушення структури нефронів, здорові нефрони беруть на себе підвищене функці-ональне навантаження і стають лабільними до ушко-джуючих факторів (інфекції, холод, травми). Насту-пає тотальне ушкодження нирок ( гіперазотемія, еле-ктролітні порушення, ацидоз, анемія, гіпертонія, олігоанурія, гіпергідратація, порушення гомеостазу).

Клініка.

Виділяють 4 стадії: перша стадія (ком-пенсації) тривала, майже безсимптомна. Є ознаки причин, що призвели до хронічної ниркової недо-статності. Клубочкова фільтрація знижена на 25-30 %. Друга стадія (субкомпенсації) проявляється нездужанням, втомлюваністю, спрагою, зниженням апетиту, поліурією, ніктурією, зниженням клубочкової фільтрації на 50 %. Третя стадія (декомпенса-ції) характеризується загальною інтоксикацією, клу-бочкова фільтрація знижена на 70-75 %, рівень кре-атиніну дуже високий (0,350-0,500 ммоль/л), гіпосте-нурія, гіпокаліємія, гіпокальціємія, ацидоз. Четверта стадія – термінальна. Клубочкова фільтрація зни-жена до 10-15 мл/хв, висока, стійка гіперазотемія, підвищений артеріальний тиск.

Лікування.

Щадний або ліжковий (в терміналь-ній стадії) режим, малобілкова дієта (в терміналь-ній стадії дієта Джордано-Джіованнетті), використо-вують рисово-фруктово-ягідні дні. Показані леспе-нефрил, унітіол, дибазол, фуросемід, каптоприл, гепарин, реополіглюкін. В термінальній стадії пока-зані хронічний гемодіаліз та трансплантація нирок. Диспансеризацію і реабілітацію проводять пожит-тєво.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved