Все про медицину

Роділи


Класи статистичного ризику (особи з нормаль-ною толерантністю до глюкози, але зі значно збі-льшеним ризиком розвитку діабету): передуюче порушення глюкозотолерантності, потенційне по-рушення глюкозотолерантності. Крім того, виділяють тяжкість (легка, середньотя-жка, тяжка), фазу (компенсації, субкомпенсації, де-компенсації), ускладнення (ранні, пізні). У дітей час-тіше зустрічається інсулінозалежний цукровий діабет. Клінічні прояви.

Класи статистичного ризику: немає клініки, але є умови і схильність до діабету. Абсолютний ризик: один із близнюків хворий; обоє батьків хворі; мати хвора, в батька родичі хворі й навпаки. Відносний ризик: ожиріння, захворювання підшлункової залози, тривале приймання глюкоко-ртикоїдів, періодична гіперглікемія.

Порушення глюкозотолерантності: приховані порушення вуглеводного обміну, підвищення рівня жирних кислот, холестерину.

Легка форма діабету: відсутні ускладнення, ком-пенсація метаболічних порушень досягається діє-тою і малими дозами (до 0,5 ОД на кг маси на добу) інсуліну.

Середньотяжкий діабет: добова потреба в інсу-ліні 0,5-1,0 ОД на кг маси, стабільний перебіг хво-роби, кетоз ліквідують тимчасовим підвищенням дози інсуліну.

Тяжка форма діабету: висока гіперглікемія, схиль-ність до кетозу і кетоацидозу, наявність ускладнень, лабільний перебіг, іноді розвиток інсулінорезистент-ності, великі дози (більше 1,0 ОД на кг маси) інсуліну.

Компенсована форма діабету: глікемія не біль-ше 11 ммоль/л, глюкозурія не більше 5 % цукрової цінності їжі (враховуються всі вуглеводи і 50 % біл-ків), немає кетонових тіл у крові, ацетону в сечі, гі-поглікемічних станів, добре почуття. На сучасному етапі рівень глікемії натще не повинен перевищу-вати 6 ммоль/л.

Декомпенсована форма діабету: високі гіперглі-кемія і глюкозурія, кетоацидоз, є ускладнення та коматозні стани.

Гіперкетонемічна

кома

Гіперкетонемічна кома: перша стадія – затьма-рення свідомості, нудота, блювання, запах ацетону з рота, сонливість, гіперглікемія до 20-25 ммоль/л, лужний резерв 30-35 % СО2, рівень кетонових тіл 3,4-5,1 ммоль/л; друга стадія – відсутність свідомо-сті, слизові сухі, гіпотонія, гіпорефлексія, дихання Куссмауля, гіперглікемія до 30 ммоль/ л, лужний резерв менше 30 % СО2 , рівень кетонових тіл 5,1-6,8 ммоль/л; третя стадія – свідомість відсутня біль-ше 6-8 годин, ексикоз, кінцівки холодні, пульс нитко-подібний, тони серця глухі, тахікардія, АТ низький, олігурія, анурія, гіперглікемія вища 30 ммоль/л, лужний резерв менше 20 % СО2, рівень кетонових тіл більше 6,8 ммоль/л.

Гіпоглікемічна

кома

Гіпоглікемічна кома розвивається раптово, з’яв-ляється відчуття голоду і жару, тремтіння рук та всього тіла, головний біль, підвищена пітливість, серцебиття, загальна слабість, з’являються судоми м’язів, тризм, блювання, затьмарення свідомості. Концентрація цукру в крові знижена.

Гіперосмолярна

кома

Гіперосмолярна кома – варіант метаболічної декомпенсації при нормальному вмісті кетонових тіл у крові і різкої дегідратації організму: порушення свідомості від сонливості і сопорозного стану до глибокої коми, відсутність запаху ацетону, гіпореф-лексія, ністагм, м’язовий гіпертонус, позитивний сим-птом Бабінського, поверхневе, почащене дихання, тахікардія, порушення серцевого ритму, виражені симптоми дегідратації.

Гіперлактацидемічна

кома

Гіперлактацидемічна ( молочнокисла) кома вини-кає при накопиченні в організмі молочної кислоти: початок гострий, сонливість, марення, нудота, блю-вання, дихання Куссмауля, дегідратація, втрата сві-домості, анурія, немає високої гіперглікемії, гіпер-кетонемії і кетонурії, збільшена концентрація моло-чної кислоти (більше 1,3 ммоль/л).

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved