Все про медицину

Роділи


Довгочасна пам'ять обслуговує більш складну інтелектуаль­ну й практичну діяльність людини. До такої діяльності, зокрема, належить навчальна діяльність учнів. Школяр, діставши навчальне завдання, повинен пам'ятати не тільки одержані вка­зівки та інструкції до його виконання. Він також повинен свідо­мо згадати ті раніше набуті знання, які потрібні для успішного розв'язання завдання.

Взаємозв'язок різних видів пам'яті

Процеси пам'яті

Пам'ять — це завжди діяльність, вона має характер певних процесів. Основні процеси пам'яті — запам'ятовування, збере­ження (і відповідно забування), відтворення і упізнавання.

Запам'ятовування. Діяльність пам'яті починається з запам'я­товування, тобто з закріплення тих образів і вражень, які вини­кають у свідомості від дії предметів і явищ дійсності у процесі відчуття і сприйняття.

Запам'ятовування може бути ненавмисним (мимовільним) і навмисним (довільним).

Мимовільне запам'ятовування відбувається без заздалегідь поставленої мети запам'ятати. Воно проходить без вольових зу­силь, відбувається немовби само собою. Не всі факти та події навколишньої дійсності запам'ятовуються однаково мимовільно. Насамперед міцність і тривалість мимовільного запам'ятовуван­ня залежить від барвистості, рухливості та інших особливостей об'єкта. Наприклад, молоді школярі мимовільно запам'ятовують усе яскраве, рухоме, що впадає в очі. Особливо ефективним ми­мовільне запам'ятовування буває тоді, коли воно пов'язане з яс­кравими або сильними емоційними переживаннями, великими по­чуттями. Значну роль при мимовільному запам'ятовуванні віді­грає інтерес. Порівняно легко, мимовільно запам'ятовуються такі предмети та явища, які пов'язані з попереднім досвідом. Ми знаємо якісь факти, у нас є уявлення про них, тому все, що стосується цих фактів, нас цікавить і запам'ятовується легко.

Мимовільне запам'ятовування має велике значення в житті людини, воно розширює й збагачує її життєвий досвід, не вима­гаючи від неї спеціальних зусиль.

Дослідження показали, що мимовільне запам'ятовування мо­же бути використано в педагогічній роботі в тих випадках, коли новий навчальний матеріал треба добре усвідомити. Тут основ­не завдання учня — усвідомлення нового, а запам'ятовування цього нового відбувається мимовільно, в самому процесі осмис­лення. Передчасна постановка спеціального завдання на запа­м'ятовування нерідко негативно позначається на розумінні. То­му іноді вчитель каже школярам: «Спочатку зрозумійте, розбе­ріться, не стараючись будь-що запам'ятати».

Довільне запам'ятовування на відміну від мимовільного сві­домо спрямоване на запам'ятовування певного матеріалу. При довільному запам'ятовуванні людина докладає необхідні вольо­ві зусилля, мобілізує себе на краще й міцніше запам'ятовування матеріалу, застосовуючи для цього спеціальні прийоми та спосо­би запам'ятовування. Навчальна діяльність школярів — засво­єння знань, набування вмінь та навичок — спирається переваж­но на довільне запам'ятовування. Систематичне, планомірне, спеціально організоване запам'ятовування із застосуванням пев­них прийомів називають заучуванням.

Довільне запам’ятовування здійснюється двома способа­ми: механічним і смисловим.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved