Все про медицину

Роділи


Тривале, повне або часткове забування характеризується тим, що людині протягом тривалого часу не вдається відтворити, при­гадати що-небудь. Але найчастіше забування буває тимчасовим, коли людина не може відтворити потрібний їй матеріал в даний момент, але через деякий час усе-таки відтворює його. Таке від­строчене відтворення того, що здавалося забутим, називається ремінісценцією (від латинського слова, що означає «спогад»). Ремінісценція частіше трапляється у дітей, ніж у дорослих, і ви­никає в результаті зняття гальмування, спричиненого втомою нервових клітин мозку.

Процес забування відбувається нерівномірно: спочатку швид­ко, потім повільно. Наприклад, протягом перших п'яти днів після заучування забування іде швидше, ніж у наступні п'ять днів.

За експериментальними даними, в пам'яті школярів від за­кріпленого матеріалу через день залишається 77,6%, че­рез чотири дні 66,49 і через десять днів — 62,7 %.

Фізіологічною основою за­бування є гальмування тим­часових нервових зв'язків у корі головного мозку, що ви­никає внаслідок відсутності їх підкріплення. Найшвидше забувається те, що було сла­бо закріплено в пам'яті. Швидшому забуванню підда­ється той матеріал, який за­кріплявся механічно.

При свідомому запам'ятовуванні забування відбувається на­багато повільніше.

Основний засіб проти забування — повторення. «Повторення — мати навчання», — говорить прислів'я. Повторення не тільки ос­новна умова міцного запам'ятовування навчального матеріалу, а умова наступного збереження його в пам'яті. Враховуючи, що забування особливо швидко відбувається спочатку, починати по­вторювати треба якомога раніше, а не тоді, коли навчальний ма­теріал уже майже забутий. Чим раніше починають повторювати матеріал, тим легше він повністю відтворюється і тим менше по­трібно для цього повторень.

Найважливішим засобом боротьби з забуванням є застосуван­ня засвоєних знань на практиці. Учень, що багато разів застосо­вує у вправах і диктантах вивчені правила правопису, не забуває їх. Розв'язуючи завдання на певні правила, учні міцно запам'я­товують ці правила. Моральні правила, які засвоюють учні, за­кріплюються в моральних вчинках, у високоморальній поведінці. Зв'язок з життям, з широкою суспільною практикою зміцнюють знання, набуті учнями в школі.

Особливості пам'яті як властивості особистості

Спостерігаються досить значні індивідуальні відмінності у сфері пам'яті. Індивідуальні особливості пам'яті стають власти­востями особистості, що характеризують її діяльність.

Люди запам'ятовують різноманітний матеріал по-різному й різними способами. Одні найкраще запам'ятовують картину, об­личчя, предмети, барви, звуки. Це представники наочно-образно­го типу пам'яті. Другі краще запам'ятовують думки і словесні формулювання, поняття, формули та ін. Це представники словес­но-логічного типу пам'яті. Треті однаково добре запам'ятовують і наочно-образний, і словесно-логічний, абстрактний матеріал.

Крім того, розрізняють типи пам'яті залежно від ступеня учас­ті основних аналізаторів у процесі запам'ятовування і відтворен­ня. З цієї точки зору розрізняють такі типи пам'яті: зоровий, слу­ховий, руховий і змішаний (зорово-слуховий, зорово-руховий і слухово-руховий). Одні люди краще запам'ятовують зорово, дру­гі — на слух, треті — за допомогою рухових відчуттів, четверті — при комбінованому способі. Спостерігаючи школярів, можна бачити, що одні з них краще запам'ятовують навчальний матері­ал, читаючи його про себе, другі — читаючи вголос, треті — для того щоб запам'ятати, вдаються до запису. Найпоширенішим є змішаний тип пам'яті (зорово-руховий і слухово-руховий). «Чис­ті» типи пам'яті трапляються дуже рідко. Вони спостерігаються приблизно в 3% школярів.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved