Все про медицину

Роділи


Для профілактики приступів призначають проти-запальну терапію. Протизапальна терапія включає призначення кромоглікату (кромоглін, кромолін, ін-тал, інтал плюс), недокромілу ( тайлед, тайлед-мінт) та інгаляційних кортикостероїдів.

Лікування інтермітуючої бронхіальної астми включає призначення інгаляційних бета-2-агоністів при наявності симптомів, але не більше одного разу на тиждень, інгаляційних бета-2-агоністів, кромог-лікату або недокромілу перед фізичним навантажен-ням або можливим впливом алергену.

Лікування легкої персистуючої бронхіальної ас-тми складається із щоденного введення кромоглі-кату або недокромілу, або інгаляційних кортикосте-роїдів по 250-500 мкг. При необхідності збільшують дозу кортикостероїдів до 800 мкг, або додають про-лонговані бронходилятатори, прологовані бета-2-агоністи, теофіліни або бета-2-агоністи у таблетках і сиропах. Інгаляційні бета-2-агоністи короткої дії використовують не частіше 3-4 разів на день.

Лікування персистуючої форми бронхіальної астми середньої тяжкості включає інгаляційні кортикостероїди щодня по 800-2000 мкг, бронходиля-татори пролонгованої дії (інгаляційні пролоноговані бета-2-агоністи, теофіліни або бета-2-агоністи у таб-летках та сиропах). При необхідності призначають інгаляційні бета-2-агоністи короткої дії, але не час-тіше 3-4 разів на день, інгаляційні холінолітики.

Лікування тяжкої персистуючої бронхіальної ас-тми складається із призначення інгаляційних корти-костероїдів щодня по 800-2000 мкг і більше, брон-ходилятаторів пролонгованої дії (інгаляційні проло-нговані бета-2-агоністи, теофіліни або пролонговані бета-2-агоністи у таблетках і сиропах), кортикосте-роїдів перорально тривалий час. При необхідності використовують інгаляційні бета-2-агоністи короткої дії і холінолітики.

Лікування приступу астми на госпітальному ета-пі: оцінка тяжкості загострення і призначення бета-2-агоністів короткої дії кожні 20 хв протягом години, проведення оксигенотерапії до Sa O2 більше 90 %, потім показані системні стероїди. Повторюють оці-нку тяжкості приступу. При середній тяжкості при-ступу (ПОШ вид 60-80 % належного) показані інга-ляційні бета-2-агоністи кожної години протягом 3 годин та кортикостероїди. При тяжкому приступі (ПОШ вид менше 60 % належного), крім бета-2-аго-ністів, показані холінолітики, теофіліни, оксигеноте-рапія, системні стероїди, а при негативній відповіді на них стероїди вводять внутрішньовенно. Показа-на штучна вентиляція легень.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved