Все про медицину

Роділи


Таблиця 21

Вплив ендолімфатичного введення аскорбінової кислоти на активність амінотрансфераз і лужної фосфатази в сироватці крові жінок із гострими гнійно-запальними захворюваннями придатків матки, які тривалий час перебували під впливом малих доз радіації (М±m)

Групи обстежених

Активність ферментів, ммоль/л

АлАТ

АсАТ

ЛФ

Контроль (донори)

1,1 ± 0,16

0,98 ± 0,07

10,8 ± 0,27

Хворі (вихідний рвівень)

4,63 ± 0,13*

3 ± 0,14*

22,2 ± 0,29*

Хворі (після курсу ендолімфатичної терапії)

2,48 ± 0,70*

1,64 ± 0,14*

14,3 ± 1,4*

ченні у комплексну консервативну терапію без використання аскорбіновоїкислоти іприкомбінованомуендолімфатичному застосуванні цих препаратів для виявлення можливості зменшення негативної дії гіперпероксидації ліпідів.

З цією метою досліджували процеси перекисного окиснення ліпідів до і після ендолімфатичного введення 5 мл есенціале у 12

мкмоль/л

25 20 15 10 5 0

контроль

вихідний рівень

після курсу ендолімфатичної терапії

Діаграма 3. Зміни активності ферментів під впливом ендолімфатичного введення аскорбінової кислоти.

64

хворих, які тривалий час перебували під впливом малих доз радіації. З метою передопераційної підготовки антиоксиданти вводили протягом трьох днів. При проведенні консервативної терапії курс ендолімфатичного введення препарату складав від 5 до 8 днів. Отримані результати порівнювали з контролем (донори) і з показникамих самих хворих до введення препарату (вихідний фон).

Як показали дані наших досліджень, ендолімфатичне використання есенціале спричинило помірну дію на процеси перекисного окиснення ліпідів. У цій групі хворих меншою мірою знизився вміст продуктів перекисного окиснення мембранних ліпідів. Проце свідчило зменшення вмісту ДК і МДА у крові лише на 10,6 і 14,4 % порівняно з вихідним рівнем (табл. 22, діаграма 4).

Під впливом есенціале не спостерігали значних змін тіол-дисульфідної рівноваги в обстежених (табл. 23).

Незначний вплив есенціале на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів можна пояснити його механізмом дії, відмінним від дії

Таблиця 22

Вміст продуктів ПОЛ у крові жінок із гострими гнійно-запальними захворюваннями придатків матки, які тривалий час перебували під впливом малих доз радіації, до і після введення есенціале ендолімфатичним шляхом (М±m)

Групи обстежених

ДК (мкмоль/л)

МДА (мкмоль/л)

Контроль (донори)

38,25 ± 8,12

5,45 ± 0,45

Хворі (вихідний рівень)

87,6 ± 6,2*

7,15 ± 0,82*

Хворі після курсу ендолімфатичної терапії

81,24 ± 5,12*

6,88 ± 0,72

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved