Все про медицину

Роділи


Синдром інтестинальної ( кишкової) мальаб-сорбції

– це клініко-лабораторний симптомокомп-лекс, зумовлений розладами процесів гідролізу і всмоктування харчових субстратів у тонкій кишці, що призводить до порушення метаболізму різного сту-пеня важкості, характеризується диспепсією, інток-сикацією, ексикозом, схудненням.

Класифікація:

I. Спадковий:

а) первинний з порушенням засвоєння вуглево-дів, білків, жирів, вітамінів, мінеральних речо-вин, полісубстратного характеру;

б) вторинний: панкреатогенний, гепатогенний, га-строгенний, нейроендокринний, імунодефіци-тний, інший.

II. Набутий:

а) первинний з порушенням засвоєння вуглево-дів, білків, жирів, вітамінів, мінеральних речо-вин, полісубстратного характеру;

б) вторинний: панкреатогенний, гепатогенний, га-строгенний, нейроендокринний, імунодефіци-тний, інший.

Спадковий синдром мальабсорбції характеризу-ється наявністю диспепсичних розладів із дня наро-дження чи з перших місяців життя, постійністю кліні-чних симптомів, слабовираженими інтоксикаційними проявами, відсутністю гарячки, явищ нейротоксикозу, домішок крові у випорожненнях і збільшеної кіль-кості лейкоцитів і еритроцитів в копрограмі, відста-ванням у фізичному розвитку, наявністю подібної патології у родичів. Набутий синдром мальабсорбції розвивається у дітей різних вікових груп на тлі захво-рювань неспадкового генезу, характеризується ви-раженою інтоксикацією, наявністю симптомів основ-ного захворювання, інколи наявністю домішок крові у калі і підвищеним вмістом еритроцитів, лейкоцитів у копрограмі, має тимчасовий характер.

Первинний синдром мальабсорбції зумовлений локалізацією патологічного процесу у кишках, хара-ктеризується вираженістю диспепсичного синдрому, відсутністю змін в інших органах і системах, моно-субстратною інтолерантністю, випорожнення містять велику кількість органічних сполук неповного роз-щеплення харчових субстратів.

Вторинний синдром мальабсорбції зумовлений патологічними процесами позакишкової локалізації, характеризується помірно вираженим диспепсичним синдромом, переважно полісубстратною інтолера-нтністю, симптомами основного захворювання, від-сутністю домішок крові і запальних змін при копро-логічному дослідженні.

Спадкова

непереносимість

лактози

Спадкова непереносимість лактози

– пато-логія з домінантним шляхом успадкування, яка характеризується бродильною диспепсією, гіпотрофі-єю, помірним ексикозом та незначною інтоксикаці-єю. Ця патологія належить до спадкового первин-ного синдрому мальабсорбції з порушенням засво-єння вуглеводів.

При даній патології порушується синтез лакта-зи. Лактоза (молочний цукор) не гідролізується до мономерів (глюкози та галактози), накопичується в просвіті кишечника, де підлягає бактеріальному бро-дінню. Утворюється молочна та інші кислоти, які спричинюють підвищення осмотичності, зниження рН випорожнень, порушення процесів реасорбції води та електролітів. Це сприяє розрідженню калу, метеоризму, посиленню перистальтики (бродильна діарея).

Критерії діагностики: непереносимість молока близькими родичами; позитивна динаміка клінічної симптоматики при виключенні із раціону дитини молока і суміші, які містять лактозу та лактозовміс-ні продукти; посилення диспепсичного синдрому при збільшенні кількості лактози в їжі дитини; плоска глікемічна крива при лактозному тесті (приріст глі-кемії- (0,46±0,08) ммоль/л при нормі 1,6 ммоль/л); посилення диспепсичного синдрому в день проведення навантаження; нормальна глікемічна крива при глюкозо-галактозному тесті (приріст (1,73±0,15) ммоль/л).

Розпізнають ранню (у дітей першого року життя) і пізню форму захворювання, коли клінічні прояви з’являються у дорослої людини (20-30 років). Лак-тозна активність залежить від віку людини. Найбі-льша активність ферменту у дітей раннього віку, потім активність лактази знижується. При легкій формі захворювання у дітей клінічні прояви відсут-ні. З віком активність зменшується і виникають сим-птоми хвороби. За тяжкістю виділяють легку, серед-ньотяжку і тяжку форму захворювання, відмічають наступні періоди: загострення, реконвалесценції, часткової ремісії, повної ремісії.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved