Все про медицину

Роділи


1. Дільничний лікар-педіатр призначається та звіль-няється з посади головним лікарем лікувально-профілактичного закладу і працює під безпосе-реднім керівництвом завідуючого педіатричним відділенням, завідуючого дитячою консультацією (поліклінікою).

2. Дільничний лікар-педіатр:

2.1. Забезпечує заходи для оптимального фізич-ного і нервово-психічного розвитку дітей шля-хом впровадження комплексу профілактичних заходів, подальшого зниження захворювано-сті і смертності дітей до 18 років (17 р. 11 міс. 29 днів) за дільничним принципом.

2.2. Здійснює комплекс заходів, передбачених директивними документами, спрямованими на зниження захворюваності, інвалідизації та смертності дітей.

2.3. Забезпечує постійний зв’язок з жіночою кон-сультацією, контроль за проведенням діль-ничною медсестрою 2-х допологових патро-нажів вагітних у встановлені терміни і пат-ронаж вагітних із груп ризику після отримання відомостей про них з жіночої консультації.

2.4. Здійснює первинний патронаж новонародженого у перші 3 дні після виписки його з поло-вого будинку спільно з дільничною медичною сестрою та контролює кратність і якість від-відувань новонароджених дільничною мед-сестрою у подальшому.

2.5. Проводить прийом здорових дітей в поліклі-ніці, дає рекомендації щодо режиму, раціо-нального вигодовування, специфічної та не-специфічної профілактики рахіту, проводить оцінку фізичного, нервово-психічного розви-тку дитини, резистентності організму.

2.6. Організовує відвідування відділень (кабіне-тів) здорової дитини дітьми 1-го року життя – щомісяця, 2-го року – 4 рази на рік, 3-го року – 2 рази на рік, 4 роки та старших – не менше ніж 1 раз на рік та перед оформленням ди-тини в дошкільний чи загальноосвітній навча-льний заклад.

2.7. Здійснює профілактичний нагляд за дітьми згідно із діючими наказами та методичними рекомендаціями; направляє дітей на консу-льтації до профільних фахівців та на лабо-раторне обстеження у терміни, передбачені відповідними наказами та методичними ре-комендаціями, а також за показаннями.

2.8. Проводить комплексну оцінку стану здоров’я дітей із визначенням групи здоров’я у перед-бачені терміни.

2.9. Складає разом з дільничною медичною сес-трою план профілактичних щеплень (на рік та щомісячно), своєчасно подає медичні до-кументи на розгляд комісії з вирішення пи-тань медичних протипоказань до щеплень, планує й проводить (щомісячно) підготовку дітей до імунізації; направляє дітей, що ма-ють змінену реактивність до дитячого ліка-ря-імунолога (за показаннями); своєчасно передає відомості до відповідних лікуваль-но-профілактичних закладів на дітей, що тимчасово вибули; проводить аналіз імуні-зації дітей проти інфекції, керованих засо-бами специфічної профілактики, та післява-кцинальних реакцій і ускладнень – щомісяч-но.

2.10. Готує необхідні медичні документи та по-дає на розгляд лікарсько-консультативної комісії для вирішення питання встановлен-ня інвалідності у дитини до 16 років та на МСЕК у дітей старше 16-ти років.

2.11. Визначає показання та подає документацію до ЛКК щодо необхідності здійснення до-гляду за дитиною у домашніх умовах до до-сягнення 6-річного віку.

2.12. Організовує проведення оглядів профільними фахівцями, лабораторних обстежень; проводить необхідні оздоровчі та профіла-ктичні заходи дітям перед вступом до шкі-льного чи загальноосвітнього навчального закладу.

2.13. Проводить роботу з диспансеризації та оздоровлення дітей.

2.14. Здійснює медичне спостереження за діть-ми, що перебувають на диспансерному обліку, організовує їх огляд профільними фахівцями, відповідне обстеження та ліку-вання, в тому числі санацію осередків хро-нічної інфекції, а також 1 раз на рік оцінює ефективність диспансеризації хронічних хворих.

2.15. Забезпечує наступність щодо медичного спостереження за дітьми, що проживають на території дільниці з профільними фахів-цями та медичним персоналом навчальних закладів, лікарем підліткового кабінету.

2.16. Забезпечує медичну підготовку юнаків до призову на військову службу.

2.17. Веде облік та відбір дітей, які за станом здоров’я потребують санаторно-курортного лікування, представляє медичну документа-цію цих дітей на розгляд санаторно-курор-тної відбіркової комісії (СКВК).

2.18. Здійснює медичний огляд хворих дітей вдома в день надходження виклику, направляє при наявності показань на лікування у ста-ціонар, вживає заходів щодо невідкладної госпіталізації дитини у випадках, коли стан її здоров’я загрожує життю.

2.19. У разі критичного стану здоров’я дитини та відмови батьків від госпіталізації попере-джує батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за залишення дитини в небезпеці із зазначенням у ф. № 112/о або 025/о та інформує завідувача педіатрично-го відділення.

2.20. Забезпечує при лікуванні дітей вдома ком-плексне лікування із застосуванням, у разі необхідності, фізіотерапевтичного лікуван-ня, лікувальної фізкультури, а також консу-льтації профільних фахівців та лаборатор-не обстеження; у разі потреби організовує „стаціонар вдома”.

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved