Все про медицину

Роділи


2.21. Забезпечує динамічний нагляд за хворими дітьми при лікуванні в амбулаторно-поліклі-нічних умовах із залученням дільничної медсестри до повного їх одужання; хворих дітей 1-го року життя – щоденно до одужан-ня.

2.22. Виписує рецепти, в тому числі для безкоштовного відпуску лікарських засобів та хар-чування дітей згідно із діючим законодав-ством.

2.23. Надає невідкладну допомогу дітям під час роботи на дільниці з використанням лі-карських засобів та інструментарію згід-но із переліком затвердженим цим нака-зом.

2.24. Інформує завідувача педіатричним відділенням про всіх тяжкохворих дітей на дільни-ці.

2.25. Повідомляє у встановленому порядку санепідстанцію про всі випадки виявлення інфе-кційних хворих та підозрілих на інфекційне захворювання і проводить спільно з сане-підслужбою комплекс профілактичних за-ходів, спрямованих на зниження інфекцій-ної захворюваності.

2.26. Проводить просвітницьку роботу на дільниці з питань підтримки грудного вигодовуван-ня, раціонального харчування, розвитку і виховання здорової дитини та профілакти-ки захворювань.

2.27. Веде всю звітно-облікову документацію, затверджену Міністерством охорони здоров’я.

2.28. Впроваджує в практику нові організаційні форми роботи та нові методи профілакти-ки, діагностики та лікування.

2.29. Систематично підвищує свою фахову ква-ліфікацію (атестація або переатестація 1 раз на 5 років).

2.30. Здійснює контроль за роботою дільничної медсестри і підвищенням її кваліфікації.

2.31. Працює згідно із річним та щомісячним планами роботи, складеними на підставі ана-лізу показників роботи та показників стану здоров’я дітей.

2.32. Проводить відбір дітей для планового ста-ціонарного лікування та лікування в денно-му стаціонарі.

2.33. Визначає групи ризику дітей за соціальним фактором та забезпечує динамічне спосте-реження за ними.

2.34. Щоквартально аналізує показники діяльності та звітує на виробничих нарадах педіа-тричного відділення (згідно із планом ро-боти відділення).

2.35. Негайно повідомляє адміністрацію поліклі-ніки (лікарні) про випадки насильства, жор-стокого ставлення до дітей вдома, перебу-вання неповнолітніх в екстремальних умо-вах, залишення дітей без батьківського піклування.

2.36. Заповнює та подає у встановленому порядку керівництву лікувально-профілактичного закладу повідомлення на дитину, яка тимчасово вибуває з дільниці для переда-чі інформації до лікувально-профілактично-го закладу, за місцем тимчасового прожи-вання. 2.37 Аналізує свою діяльність та стан здоров’я дітей дільниці віком до 17 років включно, розробляє заходи щодо покращання їх здо-ров’я. 3. Дільничний лікар-педіатр має право:

3.1. Виписувати рецепти.

3.2. Видавати листки непрацездатності та довід-ки по догляду за хворими дітьми відповідно до діючої інструкції; інші довідки у межах сво-єї компетенції.

3.3. Давати розпорядження дільничній медсест-рі, вносити пропозиції про її заохочення чи накладання на неї дисциплінарного стягнен-ня.

3.4. Вносити пропозиції керівництву закладу щодо покращання організації роботи відділення, закладу.

3.5. Підвищувати свою кваліфікацію.

16.2. Зразок схеми кратності обов'язкових медичних профілактичних оглядів дитячого населення

Вік дитини

Лікар-педіатр

Медична

сестра,

фельдшер

Лікарі-спеціалісти

Лабораторні та

інструментальні

методи досліджень

1

2

3

4

5

Ново-наро-джений

В перші 3 доби після виписки із пологового

будинку (вдома);

на20-й добіжиття (вдома)

В перші 3 доби

після виписки із

пологового будинку

(вдома), потім

1 разнатиждень

(вдома)

Ново-

наро-

джений

групи

ризику

В перші 3 доби

після виписки

вдома, через добу

після 1 відві-

дування;

14 діб, 20діб

(вдома)

В перші 3 доби

після виписки

спільноз лікарем,

далі через день до

14 дібдитини; далі

1 р. на тиждень

(вдома)

1 місяць

В умовах амбулаторно-поліклінічного

закладу

В умовах амбулаторно-поліклінічного

закладу

Ортопед-

травматолог,

невролог

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved