Все про медицину

Роділи


Метод натурного гігієнічного експерименту полягає у вив­ченні чинників навколишнього середовища (повітря, води, харчо­вих продуктів, грунту, соціальних умов), якісній і кількісній гігієнічній характеристиці й можливому їх впливу на здоров'я і санітарно-побутові умови життя людей.

Метод лабораторного гігієнічного експерименту. В лабо­раторних умовах, на математичних, кібернетичних, санітарно-техніч­них та інших моделях чи лабораторних тваринах проводять дослі­дження з обґрунтування гігієнічних нормативів: ГДК (гранично до­пустима концентрація), МДР (максимально допустимий рівень), ОБРВ (орієнтовно безпечний рівень впливу), ГДВ (гранично допу­стимі викиди), БЗК (безпечних залишкових кількостей) тощо. Ла­бораторний гігієнічний експеримент з вивченням впливу чинників навколишнього середовища на здоров'я людей проводять; 1) шля­хом лабораторного гігієнічного експерименту на людях-доброволь­цях; 2) лабораторного експерименту на тваринах з наступною екст­раполяцією одержаних результатів на людину.

ГДК - це максимальна кількість шкідливої речовини в одиниці об'єму або маси, яка при щоденній дії протягом необмеженого про­міжку часу не викликає будь-яких хворобливих змін в організмі людини і негативних спадкових змін у нащадків; служить умовною, еталонною, реперною (відрахунковою) величиною, яка визначена в лабораторних умовах; одиниця масштабу, від якої відміряють ступінь небезпеки забруднення об'єктів навколишнього середовища. Нор­мування допустимого вмісту хімічних чинників навколишнього се­редовища грунтується на концепції про наявність порогів їх дії, хоча самі порогові величини (концентрації) є відносними і залежать від багатьох причин - як фізичних (агрегатного стану речови­ни, мікроклімату, середовища, режиму роботи, тривалості надход­ження тощо), так і біологічних (фізичного стану організму, віку, статі, шляху надходження тощо) (Г.І. Сидоренко, М.О. Пінігін).

Метод санітарної експертизи - це дослідження і вирішен­ня яких-небудь питань особами, які мають медичні знання та спеці­альну підготовку і досвід роботи в певній галузі медицини

Санітарній експертизі підлягають питна вода, напої, харчові продукти, нові види посуду, тари, обладнання й упакування з полі­мерних матеріалів, дитячі іграшки, книги, одяг, підприємства про­мисловості, транспорту, сільського господарства, громадського хар­чування, торгівлі, харчової промисловості, житлові будинки, дитячі заклади тощо. Санітарній експертизі підлягають також проекти планування, забудови та благоустрою населених місць; проекти районного планування і перспективні плани розміщення промисло­вих підприємств; підприємства громадського харчування, торгівлі, харчової промисловості; проекти лікувально-профілактичних уста­нов та інших споруд.

Питаннями гігієнічних досліджень і нормування займається ряд структур. Насамперед це Український інформаційно-аналітич­ний центр, Комітет гігієнічної регламентації потенційно небезпеч­них чинників навколишнього середовища, Комітет з регламентації імунобіологічних препаратів, Національна лабораторія з контролю за вакцинами та сироватками, мережа науково-дослідних інститутів, а також лабораторій і кафедр гігієни вищих навчальних медичних закладів,

Санітарні та протиепідемічні Норми і правила - основа нор­мативних актів у системі державного санітарного нагляду. Саме ці документи встановлюють кількісне значення параметрів чинників навколишнього середовища, гігієнічні регламенти та санітарні вимоги.

Якщо гігієна - наука про збереження і покращання здоров'я, то санітарія - це практичне використання наукових положень, роз­роблених гігієною. Узагальнення досвіду санітарної діяльності, у свою чергу, збагачує гігієнічну науку.

Запобіжний санітарний нагляд включає контроль за проекту­ванням і будівництвом споруд або об'єктів, що будуються і реконструюються, з метою запобігання відступам від затвердженого проек­ту будівництва, приймання збудованих і реконструйованих об'єктів. З моменту здачі об'єкта в експлуатацію здійснюється поточний са­нітарний нагляд.

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved