Все про медицину

Роділи


Останнім часом у зв'язку з посиленням процесів урбанізації, а також внаслідок відставання в розвитку соціальної сфери, від­сутності належного очищення стічних вод спостерігається масивне забруднення відкритих водойм. Аналіз епідеміологічної ситуації щодо холери в Україні свідчить про значну питому вагу водного фактора у поширенні цієї інфекції. Так, у 1990—1991 pp. холерний вібріон Ель-Тор неодноразово було виділено з проб морської та річкової води, стічних вод у Донецькій, Кримській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Львівській областях. Насторожує факт, що на території деяких східних і південних областей України спосте­рігається стале перебування вібріона Ель-Тор у відкритих водой­мищах, результатом чого є водний спалах холери в Одеській об­ласті в 1991 р. У 1990—1991 pp. реєструвалися поодинокі випадки холери в Бердянську, Маріуполі, спричинені також вживанням інфікованої води відкритих водойм. Особлива роль належить гід­робіонтам як об'єктам передачі інфекції. Так, у рибі, крабах, кре­ветках, молюсках під час перебування їх у забруднених водоймах нагромаджуються та довго зберігаються вібріони Ель-Тор. Рідше відбувається безпосереднє зараження внаслідок контакту з хво­рим або вібріоносієм. Останні спалахи холери спричинені вживан­ням інфікованих овочів, фруктів, молока тощо.

Сприйнятливість до холери висока. Найбільш сприйнятливі осо­би з гіпоанацидним станом шлункової секреції. В ендемічних регіонах переважають захворювання серед дітей та осіб похилого віку. На початку епідемії частіше хворіють чоловіки 20—40 років.

Сезонність літньо-осіння, що пов'язується з більш сприятливи­ми умовами щодо зберігання і розмноження збудника в зовніш­ньому середовищі, активізацією факторів передачі, збільшення споживання продуктів, що мають лужну реакцію (овочі, фрукти а також зі збільшенням вживання води, різних напоїв, внаслідок чого зменшується кислотність вмісту шлунка, що сприяє переходу вібріонів у тонку кишку.

Перенесена хвороба залишає досить стійкий видоспецифічний імунітет. Повторні захворювання спостерігаються рідко. Такі особ­ливості холери ЕльТор, як частіше і триваліше носійство, більша стійкість збудника до факторів зовнішнього середовища і анти­біотиків, зумовлюють більш серйозний епідеміологічний прогноз.

Патогенез і патоморфологія. Вхідними воротами інфекції є травний канал. Передумовою для проникнення збудника в тонку кишку є подолання кислотного бар'єра шлунка. Вібріони, які його подолали, .потрапляють у тонку кишку, де внаслідок лужної ре­акції вмісту створюються сприятливі умови для їх розмноження. У тонкій кишці вібріони виділяють токсичні речовини. Холероген (екзотоксин), який за своєю природою є фармакологічною отру­тою, а не запальним агентом, зв'язується зі специфічними рецеп­торами ентероцитів, проникає всередину клітин, порушує їх мета­болізм, токсини холерного вібріона активують синтез і виділення своєрідного гормону — вазоактивного інтестинального пептиду (ВІП). Все це активує ферменти аденілциклазу і гуанідинциклазу. В результаті зростає синтез циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ) і гуанідинмонофосфату (цГМФ), рівень яких і визначає інтенсивність секреції в кишках, яка значно підвищується. На­слідком цих процесів є активізація транспорту ізотонічної рідини в просвіт кишок при одночасному порушенні зворотного всмокту­вання її у зв'язку з блокадою натрієвого насоса. Дефіцит зворот­ного всмоктування може досягти 1 л/год і більше. Виникає діарея, а пізніше блювання. Рідина, що виділяється з кишок, багата на іони натрію, калію, хлору. Втрата ізотонічної рідини з фекаліями та блювотою досягає 20 л і більше, чого, як правило, не спостері­гається при кишкових інфекціях іншої етіології. Усі ці явища зу­мовлюють катастрофічну ізотонічну дегідратацію, гіпогідремію, згущення крові, зневоднення організму, дисбаланс електролітів, гіперпротеїнемію, значне погіршення кровопостачання тканин, що призводить до гіпоксії, ацидозу, екстраренальної азотемії. У кін­цевій фазі процесу хворий може загинути на тлі гіповолемічного шоку, тромбогеморагічного синдрому, екстраренального порушен­ня сечовиділення, холерної коми.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved