Все про медицину

Роділи


Клінічні прояви кокситу залежать від багатьох чинників, насамперед від стадії процесу, локалізації первинно­го оститу, характеру його поширення та інтенсивності, віку хворого та його імунологічної й неспецифічної реак­тивності.

У першій стадії, преартритичній, симптоми захворювання не досить виражені та непостійні. Загальні явища полягають у відчутті втоми, кволості, особливо при рухах (ігри чи інші навантаження), періодично­му болю у нозі (нерідко в колінно­му суглобі), особливо вночі. Іноді хворі оберігають ногу від наванта­ження та накульгують. Оскільки явища інтоксикації нечітко вира­жені, велике діагностичне значен­ня в цей час мають специфічні ре­акції на інфікованість організму ту­беркульозними мікобактеріями (ту­беркуліновий тест за Манту та ін.). Головним у діагностиці туберку­льозного кокситу у стадії первинного оститу є рентгенологічне досліджен­ня (рентгенографія у фас та профіль) кульшового суглоба, яке дає змогу виявити характерні зміни в сусідніх кістках — осередок деструкції в куль­шовій чи стегновій кістках, часто з наявністю в ньому дрібних сек­вестрів, та остеопороз кісток, що'ут-ворюють суглоб.

У артритичній стадії туберкульоз­ного кокситу клінічні явища звичай­но виражені різко, особливо у стадії розпаду. Це явища загальної інток­сикації, порушення рухомості в суг­лобі, майже постійний біль у суг­лобі, особливо під час руху (як актив­ного, так і пасивного), порушення ходьби та згинання, іноді прискорен­ня росту кінцівки внаслідок подраз­нення ростової зони та гіперемії епіфіза (якщо ще не закрились епіфі-зарні пластинки), атрофія та контрак­тура м'язів ноги на боці ураження.

При контрактурі нога набуває поло­ження згинання в кульшовому та ко­лінному суглобах та приведення її до середини (внутрішня ротація). Місце­вими симптомами кокситу є також збільшення його об'єму, особливо при ексудативній формі артриту та при утворенні напливних абсцесів, які спостерігаються переважно спереду великого вертлюга, під паховою зв'язкою та в ділянці привідних м язів стег­на. Окрім згаданих вище трофічних порушень у тканинах ноги — атрофії м'язів на ураженій кінцівці, важли­вим раннім симптомом кокситу є по­товщення складки шкіри на ній (сим­птом Александрова).

Рентгенологічними ознаками в по­чатковій стадії артритичної фази (си-новіту) є розширення суглобової щілини та остеопороз кісток, а піз­ніше — звуження щілини суглоба, порушення контурів суглобової по­верхні та руйнування кісток суглоба.

У постартритичній стадії (стадія наслідків туберкульозного кокситу) спостерігаються тяжкі порушення функції суглоба (ходьби, рухомості), положення тіла, спричинені руйнуван­ням суглобових структур, підвивихами та вивихами стегна, відставанням у рості, сколіозом та іншими дсгенеративно-дистрофічни-ми процесами. Рентгенологічне це виявляється як ознаками деструкції суглоба, підвивихами та вивихами стегна, так і елементами репаратив-но-пристосовного характеру (кінце­вим розростанням кісток та склеро­тично-атрофічними явищами, псев-донеоартрозом).

Лікування туберкульозного кокси­ту, як і інших форм кістково-сугло­бового туберкульозу, комплексне:

ортопедичні (іммобілізація гіпсовими пов'язками та — рідше — витягання), хіміотерапевтичні і хірургічні методи та санаторно-курортне лікування.

Туберкульоз колінного суглоба (гоніт) посідає третє за частотою місце серед форм кістково-суглобово­го туберкульозу. Як і коксит, він спо­стерігається в дитячому та юнацько­му віці і розвивається шляхом мета­стазування мікобактерій з первинно­го осередку.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved