Все про медицину

Роділи


Первинний гоніт, як і коксит, зу­стрічається у формі ексудативного та продуктивного, або фунгозного, ар­триту. Ексудативний артрит супровод­жується гіперемією та набряком си­новіальної оболонки (синовіт) з на­копиченням у порожнині суглоба се­розного ексудату з великою кількістю фібрину. Утворення туберкульозних горбиків на синовіальній оболонці не­значне. У цій стадії зміни в суглобі оборотні. Проте часто осідання фібри­ну, особливо в заворотах суглоба, може призвести до розмежування його порожнин на окремі камери, а по­дальша організація його та горбиків (поряд із розсмоктуванням останніх) — зумовити обмеження рухомості (кон­трактуру) в суглобі. Ураження ворси­нок синовіальної оболонки та відок­ремлення їх у порожнину суглоба, як і випадання в останній згустків фібри­ну, призводять до утворення в суглобі так званих рисових тіл — білої зернис­тої маси. У разі тривалого перебігу ек­судативного туберкульозного синовіту (за несвоєчасного чи недостатнього лікування хворих) процес може перей­ти в другу форму — фунгозну.

Туберкульозний синовіт характери­зується появою болю у суглобі, особ­ливо під час рухів, порушенням його функції (обмеженням об'єму рухів та навантаження на кінцівку), нерідко незначним підвищенням температури тіла, головним болем, пітливістю, особливо вночі, деякою кволістю. Суглоб збільшується в об'ємі за раху­нок накопичення ексудату та набряку тканин навколо нього, контури його згладжуються (мал. 84), помітна ат­рофія м'язів ноги та збільшення тов­щини шкірної складки на ураженій кінцівці (симптом Александрова).

Спостерігається так зване балоту­вання колінної чашечки, яке є пато-гномонічним симптомом наявності в суглобі рідини. Симптом виявляють шляхом натискання на суглоб з боків його обома долонями і поштовховим натисканням першими пальцями на колінну чашечку в напрямку донизу та назад. Після пускання вона одразу ж відскакує вгору, ляскаючи по кіст­ковій поверхні стегна.

Фунгозна форма гоніту супровод­жується розвитком у суглобі (окрім інфільтрації синовіальної оболонки ексудатом та лейкоцитами) грибопо­дібних грануляцій, усіяних туберку­льозними горбиками. Грануляції зви­чайно проростають у хрящ, останній розсмоктується та відокремлюється. За недостатнього лікування процес поширюється на кісткові кінці сугло­ба, його капсулу та зв'язки, внаслі­док чого виникають підвивихи та ви­вихи, а розпад грануляцій призводить до накопичення в суглобі гнійного ексудату, який поширюється за межі суглоба, утворюючи напливні абсце­си та фістули внаслідок розплавлення шкіри. Фістули часто спричиняють розвиток у тканинах вторинної баналь­ної інфекції (суперінфекція), що значно погіршує стан хворого та може призвести до сепсису.

Фунгозна форма туберкульозного артриту характеризується тяжкими змінами в суставі та навколишніх тка­нинах. Суглоб різко збільшується в об'ємі, стає щільним, пухлиноподіб­ним, м'які тканини набрякають, су­дини стискаються, і шкіра над ним стає блідою ("біла пухлина"). Через збільшення суглоба на тлі атрофії м'язів кінцівка набуває веретеноподібної форми.

Функція суглоба різко порушуєть­ся — рухи в ньому обмежені (контрак­тура) та супроводжуються болем, пе­ресування на ногах стає неможливим.

У більшості хворих туберкульозний гоніт є наслідком переходу туберку­льозного процесу (первинного тубер­кульозного оститу в епіметафізі гоміл­ки та стегна) на суглоб, тобто це вто­ринний процес, як артритична ста­дія кістково-суглобового туберкульо­зу. В фазу оститу (преартритичну) скарги хворих нечітко виражені. Спо­стерігаються нерізко виражений періо­дичний біль у суглобі та деякі порушен­ня функції як суглоба, так і всієї кінцівки (швидка втома та обері­гання від навантаження). З розвит­ком артриту клініка стає чіткою. Пе­ребіг хвороби залежить від морфологі­чної форми її — ексудативна чи фунгозна — та реактивності організму хворого.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved