Все про медицину

Роділи


У хворих із неускладненими формами запальних процесів середній титр антитіл у реакції непрямої гемаглютинації склав 1:15. При ускладнених формах хронічних запальних процесів титр 1:10 і нижче був виявлений у 4 випадках, 1:15 і вище – у 12. Із них у 3 жінок він дорівнював 1:35 іу 2 – 1:65. Саме у цій групі хворих перебували ті жінки, у яких були інфіковані всі досліджувані об’єкти. У пацієнток з високими титрами антитіл у крові, як правило, виділялись мікробні асоціації. Слід відмітити, що у всіх випадках високий титр антитіл визначали не до всіх інфекційних агентів асоціації, а тільки до одного виду мікроорганізмів. Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що тривала персистенція бактерій у просвіті маткових труб сприяє наростанню титру антитіл у сироватці крові. Цепроявляється також стимуляцією бласттрансформації лімфоцитів (БТЛ) під впливом специфічних бактеріальних антигенів (СБА).

Вивчення складу імуноглобулінів сироватки крові показало, що при гострому запальному процесі у придатках матки підвищується вміст імуноглобулінів класу IgA в 1,3 раза (Р<0,001) і IgМв 1,6 раза (Р<0,001), тоді як імуноглобуліни класу IgG зменшуються в 1,5 раза (Р<0,05) порівняно і з здоровими. Що стосується хворих, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації, у них були виявлені аналогічні зміни, але менш виражені (табл. 5).

У групі хворих із тубооваріальними абсцесами відмічено збільшення імуноглобулінів усіх класів в 1,28 раза (Р<0,01) порівняно з контрольними результатами. При хронічних запальних процесах придатків матки, перебіг яких ускладнюється частими загостреннями, коли інфікованість була встановлена у всіх досліджуваних об’єктах, відмічено збільшення імуноглобулінів усіх класів в 1,3-1,5 раза (Р<0,01-0,05). Ці результати свідчать про те, що посилення про

Таблиця 5

Вміст імуноглобулінів у сироватці крові хворих із гострими запальними процесами придатків матки

Групи хворих

Кількість хворих

Вміст імуноглобулінів у сироватці крові, г/л (М±m)

IgA

IgG

IgM

Донори

25

1,84±0,17

13,5±0,15

0,91±0,02

І

43

2,59±0,17*

8,1±0,28*

1,51±0,02*

ІІ

21

1,79±0,28

10,0±0,37

0,71±0,05

дукції імуноглобулінів класів А і М свідчить про гострий запальний процес, тоді як при хронічному підвищується вміст усіх класів імуноглобулінів.

Важливе значення у формуванні імунної відповіді на патологічний процес мають фактори неспецифічного захисту організму. Гострий запальний процес у придатках матки сприяє підвищенню усіх цих показників. У хворих, які перебували під дією малих доз опромінення за наявності такої ж патології, відмічено пригнічення факторів неспецифічного захисту, що досліджувалися, порівняно із результатами, отриманими у контрольній групі (Р<0,05). При цьому встановлено, що зниження рівня комплементу, лізоциму та пропердину, пригнічення бактерицидної активності сироватки крові залежать від тривалості дії малих доз радіації. При цьому найбільш значні зміни відмічені у разі перебування під впливом опромінення більше п’яти років. Оскільки активація мікроорганізмів, щоперсистують упросвіті маткових труб, змінює форму симбіозу, сприяючи виникненню ускладнень, пригнічення загальних і місцевих факторів імунного та неспецифічного захисту має несприятливий вплив на перебіг захворювання.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved