Все про медицину

Роділи


ВИСНОВОК

Попередження та своєчасне лікування захворювань жіночих статевих органів є надзвичайно важливою проблемою охорони здоров’я жінки, а відновлення їх репродуктивної функції має ще й велике соціальне значення. Оскільки запальні процеси внутрішніх геніталій займають чільне місце в структурі гінекологічної захворюваності, це диктує необхідність подальшого вдосконалення відомих методів лікування як запальних процесів, так і їх наслідків.

Особливої ваги це набуває в Україні, де велика кількість жінок проживаєнарадіаційно забруднених територіях. ПісляЧорнобильської аварії в зовнішнє середовище потрапила велика кількість радіоактивних продуктів з різною тривалістю дії. Серед радіоактивних продуктів із тривалим періодом напіврозпаду найбільше значення має цезій-137, у якого цей період складає 30 років. У виникненні рецидивів та ускладнень запальних процесів, перебігу післяопераційного періоду важливе значення має імунний статус організму. Ряд публікацій свідчить про вплив радіаційного фактора на стан клітинного та гуморального імунітету. Проведені нами дослідження показали, що в пацієнток, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації, є виражене зменшення кількості Т-іВ-лімфоцитів у периферичній крові, причому це зниження більш виражене при загостреннях процесу. Значно сповільнена реакція бласттрансформації лімфоцитів. Дослідження місцевого імунітету виявило напруження місцевих імунних реакцій, особливо у жінок із тубооваріальними абсцесами.

У перебігу запального процесу, а також у загоєнні рани важливу роль відіграють процеси перекисного окиснення ліпідів. Через свою високу токсичність і вибірковість дії на клітинні та субклітинні мембранипродукти ліпідної гіпероксидації проявляють украйнегативний впливнаклітини, викликаючипорушенняліпопротеїдних комплексів мембран, тоді, як передумовою нормального функціонування клітин є збереження структури мембран. Посилення вільнорадикальних реакцій супроводжується паралельним збільшенням активності амінотрансфераз, що також є безпосереднім результатом пошкодження мембран. Результати наших досліджень показали, що у пацієнток, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації, відбувається виражена активація перекисного окиснення ліпідів. Такі зміни можутьнегативно позначатись нарезультатахконсервативного лікування, перебігу післяопераційного періоду і потребують спеціальної корекції. Саме тому автором запропонована патогенетично спрямована антибактеріальна терапія з ендолімфатичним шляхом введення препаратів уразі необхідності консервативної терапії запальних процесів. Під час проведення оперативного втручання при гострому гнійно-запальному процесі придатків матки також проводили ендолімфатичне введення антибіотика. Із огляду на активацію перекисного окиснення ліпідів і накопичення токсичних продуктів, важливе місце у лікуванні запальних процесів має займати антиоксидантна терапія. Серед антиоксидантів не так багато препаратів, які можна вводити парентерально, зокрема ендолімфатично. Автором вибрані для цієї мети аскорбінова кислота й есенціале. Особливо виражений вплив на процеси пероксидації відмічено у аскорбінової кислоти, дія есенціале менш виражена. Результати дослідження показали, що використання цихантиоксидантів шляхом ендолімфатичного введення у хворих із гнійно-запальними захворюваннями придатків матки, які упродовж тривалого часу перебували під впливоммалих дозрадіації, ефективне й виравдане як у комплексній консервативній терапії, так і в проведенні передопераційної підготовки.

За останні роки в хірургічну практику впроваджені нові технології, розроблені нові технічні прийоми цих втручань, створені нові оригінальні інструменти, пристосування, апарати для зшивання. Однак для проведення лапароскопічних оперативних втручань в ослаблених групах, до яких належать жінки, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації, нерідко необхідні вдосконалення існуючих, а іноді розробка нових методів, спрямованих на покращання післяопераційних результатів. У цій праці описані розроблені нами технічні прийоми накладання ендошвів та різних варіантів ендолігатур, технічні прийоми виконання оперативних втручань на придатках матки. Ми першими вУкраїні проводили інтраопераційні лапароскопічні дослідження внутрішніх геніталій жінки при різноманітній патології з використанням спеціального датчика фірми “Оlimpus”. Датчик являє собою потужний ультразвуковий томограф із гнучким зондом, за допомогою якого при лапароскопії можна побачити зображення тих ділянок, які неможливо побачити через телескоп. Вивчення можливостей цього методу показало, що лапароскопічна допплеросонографія може компенсувати незручності, які зазвичай виникають при відкритому методі оперативного втручання. Протипоказань для використання цього методу практично не існує. Досвід проведення оперативних втручань на внутрішніх геніталіях жінки показує, що при цьому слід обов’язково дотримувати певних правил: всі маніпуляції проводити під візуальним контролем, розсічення тканин – лише після попередньої їх коагуляції, пластичні операції на трубах виконувати при обов’язковому заповненні їх синькою іпроводити операції лишеза умови наявності необхідних інструментів та матеріалів. Після закінчення операції необхідно впевнитись у надійності гемостазу і провести санацію черевної порожнини.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved